NTI Reader
NTI Reader

去处 (去處) qùchù

  1. qùchù noun whereabouts / where someone has gone
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  2. qùchù noun place
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 19 12
Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 8
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 99 6
The Platform Sutra of the Sixth Patriarch 《六祖大師法寶壇經》 Scroll 1 6
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 6
Long Shu Wu Ming Lun 《龍樹五明論》 Scroll 2 5
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 6 5
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 37 5
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 4
The Southern School Sudden Teaching Mahāyāna Perfection of Wisdom in 25,000 Lines Sixth Patriarch Huineng Platform Sutra 《南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
来去处 來去處 如何可說有來去處 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 399 16
知去处 知去處 亦不知去處 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 15
欲去处 欲去處 隨心欲去處即去 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 14
今去处 今去處 今去處應是 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 19 13
无有去处 無有去處 滅時無有去處 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 11
不见去处 不見去處 亦不見去處 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 11
处去处 處去處 云何當有來處去處 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 27 8
去处应 去處應 安居中移徙隨牧牛者所去處應去 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 37 7
去处悬 去處懸 去處懸遠 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 12 6
去处不可 去處不可 推其去處不可得 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 90 4