NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

负荷 (負荷) fùhè

fùhè noun a load / a burden / a charge
Domain: Classical Chinese 古文

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 7 2
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 1
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 1
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 1 1
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 120 1
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 26 1
Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 15 1
Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Hua Ji Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說華積陀羅尼神呪經》 Scroll 1 1
Fa Pu Ti Xin Jinglun 《發菩提心經論》 Scroll 1 1
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
能负荷 能負荷 能負荷一切 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 3
负荷幽 負荷幽 既負荷幽真 San Bao Ganying Yao Lue Lu 《三寶感應要略錄》 Scroll 3 2
负荷续 負荷續 負荷續佛慧命莫令斷絕 Huang Bo Duan Ji Chan Shi Wan Ling Lu 《黃檗斷際禪師宛陵錄》 Scroll 1 2
负荷捧 負荷捧 於兩反詩云王事鞅掌傳曰失容也箋云鞅荷也謂捧之也負荷捧持也趍走失遽失容儀也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 33 2
负荷重担 負荷重擔 或復為人負荷重擔 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
負荷 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
負荷一切 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
為生靈運負荷圓滿 Scroll 7 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
寂靜負荷 Scroll 11 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
負荷 Scroll 3 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
為人負荷重擔 Scroll 3 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
最後負荷 Scroll 17 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
負荷 Scroll 1 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 1
負荷住持菩提 Scroll 120 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
守護負荷 Scroll 26 in Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 1
無有眾生堪能負荷如來 Scroll 15 in Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 1
負荷 Scroll 1 in Puṣpakūṭadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Hua Ji Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說華積陀羅尼神呪經》 1
負荷正法 Scroll 1 in Fa Pu Ti Xin Jinglun 《發菩提心經論》 1
負荷 Scroll 7 in Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 2
四肢負荷 Scroll 2 in Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 1
負荷 Scroll 14 in Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》 1
負荷佛慧斷絕 Scroll 1 in Huang Bo Duan Ji Chan Shi Wan Ling Lu 《黃檗斷際禪師宛陵錄》 1
負荷佛慧 Scroll 7 in Zi Men Jing Xun 《緇門警訓》 1
臨濟一宗負荷 Scroll 8 in The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 1
直下承當全身負荷 Scroll 9 in Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 1
負荷重擔 Scroll 1 in Shijia Pu 《釋迦譜》 1
負荷 Scroll 10 in A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 1
是故負荷大法 Scroll 6 in Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 1
負荷 Scroll 12 in Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 1
負荷 Scroll 15 in Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 1