NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

é

é verb to intone
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

婆誐嚩帝毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要誐耶迦叶誐耶山

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 78
Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 Scroll 1 70
Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 68
Fanyu Za Ming 《梵語雜名》 Scroll 1 67
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 1 63
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 57
Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 2 57
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 54
Sheng Duoluo Pusa Fan Zan 《聖多羅菩薩梵讚》 Scroll 1 53
Jingang Ding Yujia Zui Sheng Mimi Cheng Fo Sui Qiu Ji De Shenbian Jia Chi Chengjiu Tuoluoni Yi Gui 《金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌》 Scroll 1 49

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
誐多 誐多 誐多 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 52
瑜誐 瑜誐 告御車人瑜誐言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 35
誐答言 誐答言 瑜誐答言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 22
誐誐 誐誐 誐誐曩巘惹菩薩 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 22
婆誐 婆誐 婆誐嚩底 Prajñapāramitānāmāṣṭaśataka 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經》 Scroll 1 18
誐帝 誐帝 昂誐帝哩野苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 17
誐攘 誐攘 誐攘 Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》 Scroll 1 16
誐嚩 誐嚩 誐嚩捺多苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 12
昂誐 昂誐 昂誐帝哩野苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 12
誐鑁 誐鑁 三名誐鑁鉢帝 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 8 11

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 33
所有 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
摩天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
苾芻 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 3
Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 3
Scroll 1 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 9
Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
Scroll 4 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 37
Scroll 5 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 4
仙人聚落 Scroll 6 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
栴檀 Scroll 1 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
波羅 Scroll 3 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
栴檀 Scroll 1 in Zhi Gou Jing 《猘狗經》 1
中有女人 Scroll 18 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 6
佛母般若伽陀第十九 Scroll 2 in Ratnaguṇasañcayagāthā 《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》 1
Scroll 1 in Prajñapāramitānāmāṣṭaśataka 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經》 9
菩薩 Scroll 1 in Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 11
菩薩摩訶薩 Scroll 1 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 4
爾時菩薩 Scroll 2 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 8
西北 Scroll 3 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 16
Scroll 4 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 4
Scroll 5 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 39
Scroll 2 in Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 4