NTI Reader
NTI Reader

é

é verb to intone
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

婆誐嚩帝毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要誐耶迦叶誐耶山

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 78
Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 Scroll 1 70
Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 68
Fanyu Za Ming 《梵語雜名》 Scroll 1 67
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 1 63
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 57
Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 2 57
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 54
Sheng Duoluo Pusa Fan Zan 《聖多羅菩薩梵讚》 Scroll 1 53
Jingang Ding Yujia Zui Sheng Mimi Cheng Fo Sui Qiu Ji De Shenbian Jia Chi Chengjiu Tuoluoni Yi Gui 《金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌》 Scroll 1 49

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
誐多 誐多 誐多 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 52
瑜誐 瑜誐 告御車人瑜誐言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 35
誐答言 誐答言 瑜誐答言 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 22
誐誐 誐誐 誐誐曩巘惹菩薩 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 22
婆誐 婆誐 婆誐嚩底 Prajñapāramitānāmāṣṭaśataka 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經》 Scroll 1 18
誐帝 誐帝 昂誐帝哩野苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 17
誐攘 誐攘 誐攘 Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》 Scroll 1 16
誐嚩 誐嚩 誐嚩捺多苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 12
昂誐 昂誐 昂誐帝哩野苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 12
誐鑁 誐鑁 三名誐鑁鉢帝 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 8 11