zhǒng

 1. zhǒng noun heel
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
 2. zhǒng verb to arrive / to follow
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动

Also contained in

足踵摩肩接踵旋踵接踵企踵摩顶放踵

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 — count: 8
 • Scroll 81 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 7
 • Scroll 4 Bian Zheng Lun 《辯正論》 — count: 5
 • Scroll 97 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 5
 • Scroll 2 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 4
 • Scroll 91 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 20 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 14 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 3
 • Scroll 64 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 3
 • Scroll 2 Liang Chu Qing Zhong Yi 《量處輕重儀》 — count: 3

Collocations

 • 继踵 (繼踵) 繼踵而入 — Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》, Scroll 2 — count: 27
 • 近踵 (近踵) 近踵護法難陀 — Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》, Scroll 1 — count: 7
 • 踵前 (踵前) 還復踵前苦治於我 — Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》, Scroll 7 — count: 6
 • 踵武 (踵武) 者憩歷踵武前賢 — Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》, Scroll 2 — count: 5
 • 踵护法 (踵護法) 近踵護法難陀 — Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》, Scroll 1 — count: 5
 • 踵接 (踵接) 之代西域往來行人踵接 — Zhong Tianzhu Shewei Guo Zhihuan Si Tu Jing 《中天竺舍衛國祇洹寺圖經》, Scroll 1 — count: 4
 • 曳踵 (曳踵) 婬人曳踵行 — Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》, Scroll 1 — count: 3
 • 踵门 (踵門) 便見朝旨踵門 — Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》, Scroll 9 — count: 3
 • 躘踵 (躘踵) 看看行步躘踵假饒金玉滿堂 — Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen 《龍舒增廣淨土文》, Scroll 5 — count: 2
 • 随踵 (隨踵) 觀矚往還肩隨踵接 — Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》, Scroll 3 — count: 2