NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

周围 (周圍) zhōuwéi

  1. zhōuwéi noun surroundings/environment
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
    Notes: (CC-CEDICT '周圍')
  2. zhōuwéi verb to circle / to surround / to encompass
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
    Notes: (CC-CEDICT '周圍')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 14
Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 1 11
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 4 11
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 31 8
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 11 7
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 16 7
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 13 6
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 1 6
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 11 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
周围七 周圍七 周圍七里 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
身周围 身周圍 身周圍有七由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 5
周围十万 周圍十萬 其莖周圍十萬三千大千世界 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 4
四面周围 四面周圍 四面周圍 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 4
茎周围 莖周圍 其莖周圍十萬三千大千世界 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 3
周围绕 周圍繞 唵字周圍繞心 Fo Shuo Dabai Sangai Zong Chi Tuoluoni Jing 《佛說大白傘蓋總持陀羅尼經》 Scroll 1 3
周围十二 周圍十二 有娑羅樹其本周圍十二尋者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 3
周围遶 周圍遶 七金周圍遶 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Miao Fa Sheng Nian Chu Jing) 《妙法聖念處經》 Scroll 4 2
周围作 周圍作 樓閣周圍作壇三摩地而住 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 2
周围垂 周圍垂 周圍垂覆 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 23 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
周圍 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
周圍由旬 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 6
周圍 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
周圍 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 3
四面周圍 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
周圍由旬 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
周圍五十由旬 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
周圍由旬 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
菩提樹周圍 Scroll 27 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
周圍 Scroll 1 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 2
周圍四面 Scroll 7 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 1
周圍十萬三千大千世界 Scroll 27 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
周圍放光 Scroll 1 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
周圍十萬三千大千世界 Scroll 39 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
周圍廣大五十由旬 Scroll 42 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
周圍七寶欄楯 Scroll 43 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
周圍大海 Scroll 5 in Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 1
周圍十萬三千大千世界 Scroll 4 in Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
周圍量等百萬三千世界 Scroll 9 in Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
周圍 Scroll 12 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
周圍 Scroll 23 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
周圍 Scroll 12 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
周圍 Scroll 23 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
周圍欄楯 Scroll 1 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Dafangguang Ru Rulai Zhi De Bu Siyi Jing) 《大方廣入如來智德不思議經》 1
周圍充滿 Scroll 10 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1