NTI Reader
NTI Reader

周围 (周圍) zhōuwéi

  1. zhōuwéi noun surroundings / environment
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
    Notes: (CC-CEDICT '周圍')
  2. zhōuwéi verb to circle / to surround / to encompass
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
    Notes: (CC-CEDICT '周圍')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 14
Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 1 11
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 4 11
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 31 8
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 11 7
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 16 7
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 1 6
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 11 6
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 13 6
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
身周围 身周圍 身周圍有七由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 5
周围七 周圍七 周圍七里 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
四面周围 四面周圍 四面周圍 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 4
周围十万 周圍十萬 其莖周圍十萬三千大千世界 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 4
茎周围 莖周圍 其莖周圍十萬三千大千世界 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 3
周围十二 周圍十二 有娑羅樹其本周圍十二尋者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 3
周围绕 周圍繞 唵字周圍繞心 Fo Shuo Dabai Sangai Zong Chi Tuoluoni Jing 《佛說大白傘蓋總持陀羅尼經》 Scroll 1 3
周围纵 周圍縱 周圍縱廣五十由旬 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 2
周围铁 周圍鐵 周圍鐵壁高十由旬 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 5 2
周围遶 周圍遶 七金周圍遶 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Miao Fa Sheng Nian Chu Jing) 《妙法聖念處經》 Scroll 4 2