NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

法言 Fǎyán

Fǎyán proper noun Fayan / Exemplary Words
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Book 书
Notes: A text in dialog form composed by Han scholar Yang Xiong 扬雄 (53 BCE–18 CE) (Idema and Haft, 1997, p. 89)

Contained in

陆法言

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 48 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 12
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 4 10
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 51 10
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 4 9
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 7
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 50 5
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 3 4
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 10 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
法言非法 法言非法 法言非法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 35
法言法 法言法 法言法 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 57 23
演法言 演法言 不能於大眾中廣演法言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
诵法言 誦法言 口誦法言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
上法言 上法言 若於人上法言我知我見者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 5
闻说法言 聞說法言 聞說法言 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 5
法言辞 法言辭 復以種種稱法言辭 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 5 4
法言说 法言說 如是等若彼彼法言說無能說者 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 66 4
乖法言 乖法言 若人乖法言 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 10 4
法言品 法言品 分別法言品第三 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
法言 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
法言 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
不能大眾法言 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
沙門瞿曇如此微妙法言 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
比丘阿難法言 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
佛道深妙法言 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
法言 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
法言隨行 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
法言我見 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
聞說法言 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
法言非法 Scroll 32 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
如是正士善說法言 Scroll 37 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
法言 Scroll 49 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
法言 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
法言非法 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
樂師法言清淨 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
何等法言 Scroll 26 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
聞說法言 Scroll 40 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
歡喜稽首法言 Scroll 1 in Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing 《佛說食施獲五福報經》 1
音聲法言 Scroll 5 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
法言 Scroll 12 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
法言 Scroll 5 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 2
法言非法 Scroll 6 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
法言 Scroll 7 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
法言無有 Scroll 1 in Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 1