NTI Reader
NTI Reader

法言 Fǎyán

  1. Fǎyán proper noun Fayan / Model Sayings / Exemplary Figures
    Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Book 书
    Notes: A text in dialog form composed by Han scholar 扬雄 Yang Xiong 53 BCE–18 CE (Guoyu '法言' 2; Idema and Haft 1997, p. 89; Wikipedia '法言')
  2. Fǎyán noun ceremonial speech
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '法言' 1)

Contained in

陆法言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 48 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 12
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 4 10
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 51 10
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 4 9
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 7
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 50 5
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 10 4
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 3 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
法言非法 法言非法 法言非法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 35
法言法 法言法 法言法 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 57 23
演法言 演法言 不能於大眾中廣演法言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
诵法言 誦法言 口誦法言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
闻说法言 聞說法言 聞說法言 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 5
上法言 上法言 若於人上法言我知我見者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 5
法言品 法言品 分別法言品第三 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 1 4
乖法言 乖法言 若人乖法言 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 10 4
法言辞 法言辭 復以種種稱法言辭 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 5 4
法言教 法言教 當從法言教 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 7 3