NTI Reader
NTI Reader

跋只 (跋祇) Bázhǐ

Bázhǐ proper noun Vṛji / Vajji
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Kingdom 王国
Notes: Sanskrit: vṛji, Pāli: vajji; One of the sixteen large kingdoms in India at the time of the Buddha (FGDB '跋祇')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 46 4
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 4
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 2
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 2
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 9 2
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 2
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 30 1
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 8 1
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 23 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
跋只国人 跋祇國人 跋祇國人自恃勇健 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
闻跋只 聞跋祇 汝聞跋祇國人數相集會 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
路由跋只 路由跋祇 路由跋祇 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
跋只聚落 跋祇聚落 尊者大目犍連住跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 4
五跋只 五跋祇 五跋祇 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 6 3
在跋只 在跋祇 婆伽婆在跋祇尸牧摩鼻量鹿野園中 Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 Scroll 1 3
跋只人间 跋祇人間 佛在跋祇人間遊行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 2
跋只尸 跋祇屍 婆伽婆在跋祇尸牧摩鼻量鹿野園中 Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 Scroll 1 2