NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

一切有情 yīqiè yǒuqíng

yīqiè yǒuqíng set phrase all sentient beings
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: sarvasattva (FDC '一切有情'; FGDB '一切有情')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 48 69
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 412 54
Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 3 49
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 578 47
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 364 43
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 39
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 432 38
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 448 35
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 324 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 47 33

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
一切有情同 一切有情同 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 48 72
一切有情起 一切有情起 是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 9 25
利乐一切有情 利樂一切有情 善能利樂一切有情而無休息 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 23
一切有情令 一切有情令 亦教一切有情令住內空 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 47 18
教一切有情 教一切有情 亦教一切有情於布施波羅蜜多修令圓滿 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 47 14
饶益一切有情 饒益一切有情 饒益一切有情戒 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 3 13
一切有情擐 一切有情擐 云何菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 47 13
生死苦一切有情 生死苦一切有情 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 9
安乐一切有情 安樂一切有情 利益安樂一切有情 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 9
一切有情运 一切有情運 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
一切有情瞻仰不足 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
一切有情 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 3
一切有情利益 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
一切有情不能 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
饒益一切有情 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
我等未來世一切有情 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
一切有情 Scroll 5 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
一切有情流轉生死 Scroll 3 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
一切有情清淨眾 Scroll 7 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
一切有情觀察無盡 Scroll 9 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
一切有情慈心 Scroll 2 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 2
一切有情 Scroll 3 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
一切有情行業 Scroll 4 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
一切有情愛樂 Scroll 3 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
一切有情獲利 Scroll 5 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
善能一切有情種種煩惱 Scroll 1 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 8
菩薩摩訶薩圓滿一切有情心行 Scroll 3 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 9
使一切有情般涅槃 Scroll 4 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 7
十方殑伽沙佛世界一切有情 Scroll 7 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 5
一切有情 Scroll 8 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
一切有情種種 Scroll 1 in Vajraśekharasūtra 《金剛頂瑜伽理趣般若經》 17
三界一切有情 Scroll 1 in Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 13
一切有情 Scroll 1 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 3
三界一切有情 Scroll 2 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 8
安樂一切有情般若波羅蜜多 Scroll 3 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 5