NTI Reader
NTI Reader

善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn shàn qiǎo fāng biàn

  1. shànqiǎo fāngbiàn phrase upāyakauśalya / skillful and expedient means
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教
    Notes: See 方便 (FGDB '方便').
  2. shàn qiǎo fāng biàn phrase Skillful and Expedient Means
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

大方广善巧方便经佛说大方广未曾有经善巧方便品大方广未曾有经善巧方便品

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Dafangguang Shanqiao Fangbian Jing) 《大方廣善巧方便經》 Scroll 1 36
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 10 23
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 25 20
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 2 19
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 1 18
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 365 18
Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Dafangguang Shanqiao Fangbian Jing) 《大方廣善巧方便經》 Scroll 2 15
Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 15
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 14 14
Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Dafangguang Shanqiao Fangbian Jing) 《大方廣善巧方便經》 Scroll 3 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
般若波罗蜜多善巧方便 般若波羅蜜多善巧方便 若不遠離甚深般若波羅蜜多善巧方便 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 341 33
具善巧方便 具善巧方便 具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 17 12
善巧方便力 善巧方便力 由此善巧方便力故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 330 12
善巧方便神通 善巧方便神通 得無障礙天眼善巧方便神通清淨 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 8
善巧方便智慧 善巧方便智慧 善巧方便智慧莊嚴 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 8
菩萨摩诃萨善巧方便 菩薩摩訶薩善巧方便 於菩薩摩訶薩善巧方便中隨順而轉 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 3 8
善巧方便菩萨摩诃萨 善巧方便菩薩摩訶薩 具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 17 6
具足善巧方便 具足善巧方便 當知此菩薩未能具足善巧方便 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 1 6
善巧方便广 善巧方便廣 發菩提心即為大善巧方便廣供養一切諸佛 Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra 《實相般若波羅蜜經》 Scroll 1 5
菩萨善巧方便 菩薩善巧方便 菩薩善巧方便教化眾生 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 56 5