NTI Reader
NTI Reader

多伽罗 (多伽羅) duōjiāluó

duōjiāluó noun a kind of wood for incense
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 伽羅

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 Scroll 1 10
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 46 5
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Mou Li Mantuoluo Zhou Jing) 《牟梨曼陀羅呪經》 Scroll 1 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 2
Mahāyānābhisamaya (Dasheng Tong Xing Jing) 《大乘同性經》 Scroll 2 2
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 10 2
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 2
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 5 1
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 3 1
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 12 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
多伽罗香 多伽羅香 有求多伽羅香 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 40
南无多伽罗 南無多伽羅 南無多伽羅香佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 1 10
及多伽罗 及多伽羅 燒堅黑沈水及多伽羅香 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 Scroll 1 9
多伽罗尸弃 多伽羅尸棄 次當作佛號多伽羅尸棄如來 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 4
香多伽罗 香多伽羅 燒沈水香多伽羅香 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空孕菩薩經》 Scroll 2 3
多伽罗苏 多伽羅蘇 薰陸多伽羅蘇撻陀 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 19 2
多伽罗辟支 多伽羅辟支 請多伽羅辟支世尊到其家內而施食者 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 46 2
多伽罗瑟 多伽羅瑟 已曾於多伽羅瑟辟支佛所 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 2
多伽罗末 多伽羅末 多伽羅末 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 2
多伽罗等 多伽羅等 多伽羅等天諸末香 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 2