NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

游戏 (遊戲) yóuxì

yóuxì noun a game
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Toys 玩具
Notes: (CC-CEDICT '遊戲')

Contained in

游戏机游戏王

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 23 61
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 25 60
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 24 56
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 56 42
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 28 40
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 26 39
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 35 37
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 22 36
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 51 34
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 27 31

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
游戏受 遊戲受 若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 23
师子游戏 師子遊戲 佛名師子遊戲 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 21
澡浴游戏 澡浴遊戲 若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 21
自在游戏 自在遊戲 自在遊戲 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 10
游戏神通 遊戲神通 遊戲神通自在無礙 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 7
游戏自在 遊戲自在 遊戲自在 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
娱乐游戏 娛樂遊戲 五欲娛樂遊戲自在 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 6
游戏园 遊戲園 汝等欲知忉利諸天遊戲園觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
游戏三昧 遊戲三昧 所有諸佛入於師子遊戲三昧 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 6
游戏乐 遊戲樂 遊戲樂時 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
汝等忉利諸天遊戲 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
遊戲 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
地主大王遊戲娛樂 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
遊戲自恣 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
遊戲娛樂 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
園林遊戲 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
五欲遊戲自在 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
遊戲娛樂 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
遊戲名曰 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
天帝釋遊戲娛樂 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
娛樂遊戲 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 15
往來遊戲 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 10
澡浴遊戲歡樂 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
遊戲 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 17
共生丈夫遊戲喜樂 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
遊戲 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 10
日夜種種五欲功德具足和合遊戲 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
大王乘車娛樂遊戲天上 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
遊戲周旋往來 Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
樂於遊戲 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
遊戲 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
遊戲 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
遊戲 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
遊戲 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
人間遊戲喜樂 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 2