NTI Reader
NTI Reader

游戏 (遊戲) yóuxì

yóuxì noun a game
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Toys 玩具
Notes: (CC-CEDICT '遊戲')

Contained in

游戏机游戏王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 23 61
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 25 60
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 24 56
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 56 42
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 28 40
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 26 39
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 35 37
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 22 36
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 51 34
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 27 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
游戏受 遊戲受 若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 23
澡浴游戏 澡浴遊戲 若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 21
师子游戏 師子遊戲 佛名師子遊戲 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 21
自在游戏 自在遊戲 自在遊戲 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 10
游戏自在 遊戲自在 遊戲自在 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
游戏神通 遊戲神通 遊戲神通自在無礙 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 7
游戏园 遊戲園 汝等欲知忉利諸天遊戲園觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
游戏三昧 遊戲三昧 所有諸佛入於師子遊戲三昧 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 6
娱乐游戏 娛樂遊戲 五欲娛樂遊戲自在 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 6
游戏乐 遊戲樂 遊戲樂時 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 5