NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

四门 (四門) sì mén

sì mén set phrase the four schools of thought / four classifications of teaching
Domain: Buddhism 佛教
Notes: The four classifications of teaching of the 天台宗 Tiantai School: (1) 有門 'teaching of the phenomenal world', (2) 空門 'the teaching that everything is emptiness', (3) 亦有亦空門 'the teaching of both the phenomenal world and of emptiness', (4) 非有非空門 'the teaching that there is neither the phenomenal world or emptiness' (Ding '四門'; FGDB '四門'; SH '四門')

Contained in

出游四门

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Jiao Yi (The Meaning of the Four Teachings) 《四教義》 Scroll 3 102
Wei Mo Jing Xuan Shu 《維摩經玄疏》 Scroll 6 78
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 9 55
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 6 35
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 17 35
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 8 32
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 10 31
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 6 26
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 5 21
Guanyin Xuan Yi Ji 《觀音玄義記》 Scroll 3 20

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
城四门 城四門 其城四門 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 22
开四门 開四門 四周開四門 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 17
四门四 四門四 於外曼拏羅四門四隅 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 13
及四门 及四門 四隅及四門 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 4 10
四方四门 四方四門 四方四門四隅分量圓滿 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 9
四门中 四門中 阿育王四門中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 8
四门外 四門外 城四門外有無極戲廬 Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 6 8
作四门 作四門 作四門相名灌頂印 Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 4 7
四门画 四門畫 於四門畫四幖幟 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 7
安四门 安四門 如次安四門 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 4 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四門 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
四方四門 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
四門 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
四門 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
四門 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
四方四門 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
四門 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
地獄四門 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 2
牆壁四門 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
四邊相向四門 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
四門大地獄 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
泥犁四門 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 2
四門 Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 2
阿育王四門 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
四門 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
四周四門 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
四門 Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
四門 Scroll 38 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
四門七寶 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
四門 Scroll 1 in Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 3
四門 Scroll 3 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
爾時迦毘羅四門之外 Scroll 2 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 2
迦毘羅城四門之外 Scroll 7 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
四門 Scroll 50 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
四門 Scroll 52 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1