NTI Reader
NTI Reader

马上 (馬上) mǎshàng

mǎshàng adverb immediately
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
Notes: (Sun 2006, loc. 2040)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 8
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 3 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 62 2
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 3 2
Tang Fan Liang Yu Shuang Dui Ji 《唐梵兩語雙對集》 Scroll 1 1
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 9 1
Fo Shuo Wenshushili Fabao Cang Tuoluoni Jing 《佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經》 Scroll 1 1
Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 6 1
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 2 1
Wenshushili Baozang Tuoluoni Jing 《文殊師利寶藏陀羅尼經》 Scroll 1 1