NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

菩萨大士 (菩薩大士) púsàdàshì

púsàdàshì set phrase bodhisattva-mahāsattva
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '菩薩大士'; SH '菩薩大士')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 1 17
Deng Mu Pusa Suo Wen Sanmei Jing 《等目菩薩所問三昧經》 Scroll 1 17
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 17
Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 Scroll 4 16
Tan Mo Mi Duo 《曇摩蜜多》 Scroll 1 16
Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 1 14
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 1 13
Samantamukhaparivarta (Pumenping Jing) 《佛說普門品經》 Scroll 1 12
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》 Scroll 1 11
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 8 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
明菩萨大士 明菩薩大士 護明菩薩大士 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 16
佛子菩萨大士 佛子菩薩大士 是為佛子菩薩大士住於第四暉曜地者 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 2 9
菩萨大士行 菩薩大士行 菩薩大士行皆如是 Yueming Pusa Jing (Candraprabhabodhisattva) 《月明菩薩經》 Scroll 1 7
尘数菩萨大士 塵數菩薩大士 如一佛世界塵數菩薩大士 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 8 3
等菩萨大士 等菩薩大士 於時此等菩薩大士 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 3
见菩萨大士 見菩薩大士 爾時眾生憙見菩薩大士 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 9 3
菩萨大士分别 菩薩大士分別 菩薩大士分別此慧 Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 2 2
菩萨大士逮 菩薩大士逮 菩薩大士逮得法忍有十事 Tathāgatotpattisambhavanirdeśasūtra (Rulai Xing Xian Jing) 《佛說如來興顯經》 Scroll 4 2
谓菩萨大士 謂菩薩大士 是謂菩薩大士降魔之定 Deng Mu Pusa Suo Wen Sanmei Jing 《等目菩薩所問三昧經》 Scroll 2 2
菩萨大士坐 菩薩大士坐 皆自目覩菩薩大士坐我佛樹下 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
菩薩大士 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
菩薩大士 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
善友菩薩大士同志 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
菩薩大士 Scroll 10 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
菩薩大士 Scroll 1 in Yueming Pusa Jing (Candraprabhabodhisattva) 《月明菩薩經》 3
菩薩大士奉行何等 Scroll 1 in Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 2
菩薩大士降神 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
菩薩大士 Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
究竟菩薩大士一生補處 Scroll 4 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
菩薩大士佛樹 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
然燈菩薩大士 Scroll 2 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
菩薩大士 Scroll 5 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 5
一生補處菩薩大士 Scroll 6 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 5
菩薩大士天眾 Scroll 7 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 3
菩薩大士 Scroll 14 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
菩薩大士 Scroll 13 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
菩薩大士生死 Scroll 2 in Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 1
菩薩大士明度無極 Scroll 1 in Da Ming Du Jing 《大明度經》 17
瞻禮菩薩大士 Scroll 25 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 3
菩薩大士 Scroll 1 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 4
菩薩大士佛土 Scroll 2 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 2
世尊我等示現菩薩大士 Scroll 3 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 2
菩薩大士辯才質疑 Scroll 5 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
菩薩大士十二 Scroll 6 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 2
菩薩大士 Scroll 1 in Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 14