NTI Reader
NTI Reader

noun raft
Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Means of Transportation 交通工具
Notes: Variant: 栰, Middle Chinese: bjwot; especially a raft made of bamboo or wood (Kroll '筏'; Unihan '筏')

Contained in

筏喻筏譬喻筏苏槃豆筏苏畔徒筏苏蜜呾罗筏提摩多筏驮摩那船筏木筏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 8 20
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Chujia Shi) 《根本說一切有部毘奈耶出家事》 Scroll 3 17
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 《佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經》 Scroll 1 16
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 60 16
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 15
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 9 14
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 13
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 4 13
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Pige Shi) 《根本說一切有部毘奈耶皮革事》 Scroll 2 11
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 6 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
罗筏 羅筏 薄伽梵在室羅筏 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 37
筏底 筏底 悉殿都漫薄伽筏底 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 578 34
伽筏 伽筏 納慕薄伽筏帝 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 578 19
涉筏 涉筏 涉筏 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 6 17
筏帝 筏帝 納慕薄伽筏帝 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 578 16
筏住 筏住 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 574 12
筏城 筏城 漸次將入室羅筏城 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 576 11
摄筏 攝筏 枳帝攝筏 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 5 10
缚筏 縛筏 縛筏求渡 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 9
筏国 筏國 時室羅筏國波斯匿王作是思惟 Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 Scroll 1 6