NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

公卿 gōngqīng

gōngqīng noun high-ranking officials in the court of a Chinese emperor
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '公卿')

Contained in

王侯公卿

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 7
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 9 6
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 2 4
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 8 4
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 3
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 37 3
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 5 3
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 12 3
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 3 3
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 7 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
公卿毕 公卿畢 朝事公卿畢集 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 9
及公卿 及公卿 殺顯及公卿焚宮室 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 6 6
公卿交 公卿交 公卿交辟無所就 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 26 4
往生公卿 往生公卿 往生公卿 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 1 4
一时公卿 一時公卿 一時公卿道俗咸推仰之 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 9 4
率公卿 率公卿 帝率公卿 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 36 4
大臣公卿 大臣公卿 時諸大臣公卿輔相 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 3
公卿李 公卿李 公卿李建勳以下素服 Quotations from Chan Master Qingjing Wenyi of Jinling 《金陵清涼院文益禪師語錄》 Scroll 1 3
公卿子孙 公卿子孫 後公卿子孫皆斆之 The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 2 3
见公卿 見公卿 若見公卿 Pusa Ben Ye Jing 《佛說菩薩本業經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
公卿 Scroll 51 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
群臣公卿道人 Scroll 1 in Guowang Bu Li Xianni Meng Jing 《國王不梨先泥十夢經》 1
大臣公卿輔相 Scroll 5 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
國內公卿 Scroll 4 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
公卿 Scroll 1 in Pusa Ben Ye Jing 《佛說菩薩本業經》 1
菩薩公卿 Scroll 1 in Zhu Pusa Qiu Fo Ben Ye Jing 《諸菩薩求佛本業經》 1
公卿 Scroll 1 in Rājāvavādaka (Fo Shuo Jian Wang Jing) 《佛說諫王經》 1
公卿 Scroll 2 in Sirīvivartavyākaraṇa (Shun Quanfangbian Jing) 《順權方便經》 1
公卿大臣 Scroll 7 in Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 2
大臣公卿愛念 Scroll 1 in Wu Da Xukong Zang Pusa Su Ji Da Shen Yan Mimi Shi Jing 《五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密式經》 1
大臣公卿使者 Scroll 1 in Sheng Jun Budong Ming Wang Si Shi Ba Shizhe Mimi Chengjiu Yi Gui 《勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌》 1
公卿五百 Scroll 1 in Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 1
朋友公卿往往 Scroll 1 in Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 1
公卿爵祿 Scroll 2 in Jing Xin Jie Guan Fa 《淨心戒觀法》 1
公卿子孫 Scroll 2 in The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 1
公卿 Scroll 1 in Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 1
公卿 Scroll 2 in Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 4
公卿以下 Scroll 1 in Quotations from Chan Master Qingjing Wenyi of Jinling 《金陵清涼院文益禪師語錄》 1
公卿宿 Scroll 5 in Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 1
元和平生公卿 Scroll 2 in Treasured Instructions of Chan Temples (Chanlin Baoxun) 《禪林寶訓》 1
姚興公卿 Scroll 8 in Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 1
往生公卿 Scroll 1 in A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 1
公卿問道 Scroll 10 in A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 1
公卿 Scroll 14 in A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 1
未嘗公卿 Scroll 21 in A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 1