NTI Reader
NTI Reader

饿死 (餓死) èsǐ

èsǐ verb to starve to death / to be very hungry
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '餓死')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 6 4
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 9 4
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 62 4
Qian Shi San Zhuan Jing 《前世三轉經》 Scroll 1 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 3
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 41 2
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 2
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 18 2
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 10 2
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
便饿死 便餓死 我便餓死 Qian Shi San Zhuan Jing 《前世三轉經》 Scroll 1 5
饥渴饿死 飢渴餓死 各到自家飢渴餓死 Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 Scroll 1 5
多饿死 多餓死 飢饉多餓死 Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha (Fo Cang Jing) 《佛藏經》 Scroll 3 3
坐饿死 坐餓死 飯籮邊坐餓死人 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 3
夫饿死 夫餓死 夫餓死之人欲生善處者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 3
饿死人 餓死人 飯籮邊坐餓死人 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 3
齐饿死 齊餓死 猶孔子稱伯夷叔齊餓死首陽 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 9 2
饿死无数 餓死無數 以此因緣餓死無數 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 2
遂饿死 遂餓死 後遂餓死 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 6 2
便当饿死 便當餓死 其母便當餓死 Qian Shi San Zhuan Jing 《前世三轉經》 Scroll 1 2