1. adjective more and more / even more
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '愈')
 2. verb to heal
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

愈炒愈烈愈_愈_韩愈除愈病愈胡愈之愈益愈加痊愈治愈病愈愈发愈来愈愈合全愈每况愈下

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Sanjiao Ping Xin Lun 《三教平心論》 — count: 75
 • Scroll 15 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 39
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 30
 • Scroll 1 Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa 《慈氏菩薩略修瑜伽念誦法》 — count: 28
 • Scroll 1 Sanjiao Ping Xin Lun 《三教平心論》 — count: 20
 • Scroll 2 Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa 《慈氏菩薩略修瑜伽念誦法》 — count: 20
 • Scroll 31 Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 — count: 19
 • Scroll 1 Mātangīsūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 《佛說捺女祗域因緣經》 — count: 17
 • Scroll 1 Fo Shuo Nainu Qi Po Jing 《佛說奈女耆婆經》 — count: 16
 • Scroll 41 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 15

Collocations

 • 能愈 (能愈) 究竟能愈 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 39 — count: 16
 • 愈病 (愈病) 譬如有人以草易毳服毒愈病 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》, Scroll 2 — count: 15
 • 皆除愈 (皆除愈) 病皆除愈 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 3 — count: 12
 • 疮愈 (瘡愈) 為瘡愈故 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 21 — count: 10
 • 悉愈 (悉愈) 聞彼鼓聲一切悉愈 — Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》, Scroll 6 — count: 8
 • 不可愈 (不可愈) 刀瘡毒箭終不可愈 — Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》, Scroll 1 — count: 7
 • 愈疾 (愈疾) 所求愈篤船去愈疾 — Za Piyu Jing 《雜譬喻經》, Scroll 1 — count: 7
 • 不能愈 (不能愈) 國中醫藥所不能愈 — Yueming Pusa Jing (Candraprabhabodhisattva) 《月明菩薩經》, Scroll 1 — count: 7
 • 令愈 (令愈) 當治令愈 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 39 — count: 6
 • 愈人 (愈人) 廣能愈人轉復嗟歎 — Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Hui Shang Pusa Wen Da Shan Quan Jing) 《慧上菩薩問大善權經》, Scroll 2 — count: 5