NTI Reader
NTI Reader

种畜 (種畜) zhǒngxù

zhǒngxù noun breeding stock (of animal species) / stud
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '種畜')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 2
Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing Chu Yezhang Zhou Jing) 《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》 Scroll 1 2
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 18 2
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 2
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 11 1
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 10 1
Śrīguptasūtra (Fo Shuo De Hu Zhangzhe Jing) 《佛說德護長者經》 Scroll 2 1
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 2 1
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 1
Notes on the Teaching and Meaning of the Usnisa Vijaya Dharani 《佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記》 Scroll 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
种畜生 種畜生 作若干種畜生行 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 19
若干种畜 若干種畜 作若干種畜生行 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 5
七种畜 七種畜 墮於閻浮作七種畜生 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Zui Sheng Fo Ding Tuoluoni Jing Chu Yezhang Zhou Jing) 《最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經》 Scroll 1 3
三种畜 三種畜 三種畜生道 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 27 3