NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

dōu

  1. dōu noun a pocket / a pouch
    Domain: Clothing 服装
    Notes: (Unihan '兜')
  2. dōu verb to wrap up in a bag
    Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

兜儿兜率天兜率降兜率兜率陀兜术天兜瑟哆天兜率陀天兜率多天兜师陀天兜驶多天兜术陀天兜调经阿阇多沙兜楼王菩萨从兜术天降神母胎说广普经观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经观弥勒上生兜率天经贊兜圈子提婆达兜兜婆兜鍪兜售兜风围兜兜揽兜头兜兜头兜兜率娑婆,来去不动金刚座,琉璃安养,左右同尊大法王

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 4 84
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 7 82
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 6 37
Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 1 33
Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 32
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 60 28
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 2 27
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 20 25
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 5 25
Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 3 24

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
兜罗 兜羅 如飄兜羅綿 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 96
兜术 兜術 第四兜術 Nandi Shi Jing (Nandapravrajyāsūtra) 《佛說難提釋經》 Scroll 1 33
牢兜 牢兜 到鸚鵡摩牢兜羅子家 Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 21
达兜 達兜 有放逸者禘婆達兜 Anoufeng Jing (Udaka Sutta) 《阿耨風經》 Scroll 1 17
父兜 父兜 是汝父兜調也 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 16
兜儞 兜儞 至兜儞野子輸迦長者舍 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 10
斾兜 斾兜 在迦比羅斾兜國藍毘尼園所生之處 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 8
兜堕 兜墮 我一向記禘婆達兜墮惡趣 Anoufeng Jing (Udaka Sutta) 《阿耨風經》 Scroll 1 7
兜国 兜國 在迦比羅斾兜國藍毘尼園所生之處 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 6
兜波 兜波 沙瑜投陀漚阿夷比兜波 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
摩納恭敬供養 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
綿 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 2
藍毘尼園 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
便 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
第七寶山維那 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
剎利 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
車子 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 41 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
綿 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 4
迦維羅衛 Scroll 1 in Shimonan Ben Si Zi Jing 《釋摩男本四子經》 1
放逸 Scroll 1 in Anoufeng Jing (Udaka Sutta) 《阿耨風經》 16
名曰調 Scroll 1 in Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 6
鸚鵡 Scroll 1 in Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 32
長者 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 9
長者 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
沙羅 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1