NTI Reader
NTI Reader

jǐng

jǐng noun well / mine shaft / pit
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '井')

Contained in

钻井平台矿井王府井龙井藻井井井有条井然井然有序坐井观天凿井井陉市井井田井上深井今井市井小民水井天井玉井秩序井然龙井乡石井酒井井井三井御井寺三井寺坑井新井沙井绮井暗井探井盐井井盐

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 167
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 42 38
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 1 26
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 19
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 18
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 8 16
Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 14 15
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 4 14
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 13
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 50 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
泉井 泉井 泉井枯乾 Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 Scroll 1 17
井泉 井泉 海池井泉諸水燋涸 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 14
井中 井中 若不如者當投著井中 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 13
池井 池井 海池井泉諸水燋涸 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 10
一井 一井 仙歎得一井水 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 8
井水 井水 諦觀井水 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 8
井底 井底 還墮井底 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 6
井等 井等 若諸池沼泉井等中 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 6
河池井 河池井 又如有人持以坏瓶詣於河池井泉欲取其水 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 14 5
河井 河井 若墮江湖河井城池水中 Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 5