NTI Reader
NTI Reader

时雨 (時雨) shíyǔ

shíyǔ noun seasonal rain
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Guoyu '時雨')

Contained in

及时雨香风时雨善如时雨

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 55 3
Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 2
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 1 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 12 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 27 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 2
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 7 2
Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 Scroll 5 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 6 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 11 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
云时雨 雲時雨 云時雨霖霖 Quotations from Abbot Yangqi Fanghui 《楊岐方會和尚後錄》 Scroll 1 13
夏时雨 夏時雨 如彼田夫遇夏時雨 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 6 12
降时雨 降時雨 如天降時雨 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 9
犹如时雨 猶如時雨 猶如時雨 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 6 8
时雨云 時雨雲 夏時雨雲色 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 1 7
时雨数数 時雨數數 時雨數數墮 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 22 5
譬如时雨 譬如時雨 譬如時雨 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 6 5
时雨澍 時雨澍 澍無地而不生說文亦云時雨澍生萬物從水從尌聲也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 8 4
澍时雨 澍時雨 提降澍時雨 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 18 4
时雨大 時雨大 我下馬時雨大猛火 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 20 4