Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 2

Volume 2 Āgamas 阿含部

No.Title
99 Saṃyuktāgama (Connected Discourses) 雜阿含經 *
100 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 別譯雜阿含經
101 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 別譯雜阿含經 - one scroll by an unknown translator
102 Foshuo Wu Yun Jie King Jing 別譯雜阿含經
103 Sutra on the Sacred Seal of the Dharma (Foshuo Sheng Fa Yin Jing) 佛說聖法印經
104 Sutra on the Seal of the Dharma (Foshuo Fa Yin Jing) 佛說法印經
105 Wuyin Piyu Jing 五陰譬喻經
106 Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing (Phena Sutta) 佛說水沫所漂經
107 Fo Shuo Bu Zi Shou Yi Jing (Pamādavihārī) 佛說不自守意經
108 Fo Shuo Man Yuan Zi Jing (Puṇṇa Sutta) 佛說滿願子經
109 Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 佛說轉法輪經
110 San Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 佛說三轉法輪經
111 Xiangying Xiang Ke Jing (Sanidāna) 佛說相應相可經
112 Ba Zheng Dao Jing (Michatta) 佛說八正道經
113 Nandi Shi Jing (Nandapravrajyāsūtra) 佛說難提釋經
114 Ma You San Xiang Jing 佛說馬有三相經
115 Ma You Ba Tai Bi Ren Jing (Khaḷuṅka) 佛說馬有八態譬人經
116 Jie De Xiang Jing (Gandha) 佛說戒德香經
117 Jie Xiang Jing (Gandha) 佛說戒香經
118 Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 佛說鴦掘摩經
119 Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 佛說鴦崛髻經
120 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 央掘魔羅經
121 Yue Yu Jing (Candropamasūtra) 月喻經
122 Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經
123 Fang Niu Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 放牛經
124 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 放牛經
125 Ekottarāgama (Numerically arranged discourses) 增壹阿含經 *
126 Aluohan Ju De Jing 佛說阿羅漢具德經
127 Si Ren Chuxian Shijian Jing (Puggalā) 佛說四人出現世間經
128a Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 須摩提女經
128b Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 須摩提女經
129 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 佛說三摩竭經
130 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 佛說給孤長者女得度因緣經
131 Poluomen Bi Si Jing 佛說婆羅門避死經
132a Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing 佛說食施獲五福報經
132b Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing 佛說食施獲五福報經
133 Pinpi Suoluo Wang Yi Fo Gongyang Jing 頻毘娑羅王詣佛供養經
134 Zhangzhe Zi Liu Guo Chujia Jing 佛說長者子六過出家經
135 Sutra on Strong Men Trying to Move a Mountain (Lishi Yi Shan Jing) 佛說力士移山經
136 Si Weicengyou Fa Jing 佛說四未曾有法經
137 Shelifu Mohe Mulian You Si Qu Jing 舍利弗摩訶目連遊四衢經
138 Shiyi Xiang Sinian Rulai Jing (Maitrībhāvanāsūtra / Mettā Sutta) 十一想思念如來經
139 Si Nili Jing 四泥犁經
140 Enabindi Hua Qi Zi Jing 阿那邠邸化七子經
141 Esuda Jing 佛說阿遬達經
142a Sujata Sutra 佛說玉耶女經
142b Sujata Sutra 玉耶女經
143 Yuye Jing 玉耶經
144 Da'aidao Bannihuan Jing 大愛道般泥洹經
145 Fomu Bannihuan Jing 佛母般泥洹經
146 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 舍衛國王夢見十事經
147 Shewei Guo Wang Shi Meng Jing 佛說舍衛國王十夢經
148 Guowang Bu Li Xianni Meng Jing 國王不梨先泥十夢經
149 Anan Tongxue Jing 阿難同學經
150a Qi Chu San Guan Jing 七處三觀經
150b Jiu Heng Jing 九橫經
151 Ahan Zheng Xing Jing 佛說阿含正行經

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes