Wu Liang Shou Jing You Po Ti She Yuan Sheng Ji Zhu 無量壽經優婆提舍願生偈註

Explained by Tan Luan

Colophon

第 40 冊 No. 1819 無量壽經優婆提舍願生偈註 北魏 曇鸞註解 共 2 卷 Volume 40, No. 1819 Wu Liang Shou Jing You Po Ti She Yuan Sheng Ji Zhu Explained by Tan Luan in the Northern Wei in 2 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

Tan Luan, 《無量壽經優婆提舍願生偈註》 'Wu Liang Shou Jing You Po Ti She Yuan Sheng Ji Zhu,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 40, No. 1819, Accessed 2016-10-24, http://tripitaka.cbeta.org/T40n1819.

Collection vocabulary analysis