Fajie Cidi Chu Men 法界次第初門

Composed by Zhi Yi

Colophon

第 46 冊 No. 1925 法界次第初門 隋 智顗撰 共 3 卷 Volume 46, No. 1925 Fajie Cidi Chu Men Composed by Zhi Yi in the Sui in 3 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

Zhi Yi, 《法界次第初門》 'Fajie Cidi Chu Men,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 46, No. 1925, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T46n1925.

Collection vocabulary analysis