Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen 龍舒增廣淨土文

Composed by Wang Rixiu

Colophon

第 47 冊 No. 1970 龍舒增廣淨土文 宋 王日休撰 共 12 卷 Volume 47, No. 1970 Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen Composed by Wang Rixiu in the Song in 12 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

Wang Rixiu, 《龍舒增廣淨土文》 'Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 47, No. 1970, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T47n1970.

Collection vocabulary analysis