Bao Wang Sanmei Nian Fo Zhi Zhi 寶王三昧念佛直指

Compiled by Miao Ye

Colophon

第 47 冊 No. 1974 寶王三昧念佛直指 明 妙叶集 共 2 卷 Volume 47, No. 1974 Bao Wang Sanmei Nian Fo Zhi Zhi Compiled by Miao Ye in the Ming in 2 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

Miao Ye, 《寶王三昧念佛直指》 'Bao Wang Sanmei Nian Fo Zhi Zhi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 47, No. 1974, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T47n1974.

Collection vocabulary analysis