Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 45

Volume 45 Different Schools Section 諸宗部

No.Title
1852 Sanlun Xuan Yi (Profound Meaning of the Three Treatises) 《三論玄義》
1853 Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》
1854 Er Di Yi 《二諦義》
1855 Sanlun You Yiyi 《三論遊意義》
1856 Venerable Kumārajīva's Great Meaning 《鳩摩羅什法師大義》
1857 Treasure Store Treatise 《寶藏論》
1858 Zhao Lun 《肇論》
1859 Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》
1860 New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》
1861 Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》
1862 Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》
1863 Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》
1864 Dasheng Ru Dao Cidi 《大乘入道次第》
1865 Ba Shi Guiju Bu Zhu 《八識規矩補註》
1866 Huayan One Vehicle Classification of the Teachings 《華嚴一乘教義分齊章》
1867 Huayan Wu Jiao Zhi Guan 《華嚴五教止觀》
1868 Huayan Yi Cheng Shi Xuan Men 《華嚴一乘十玄門》
1869 Fifty Questions and Answers from the Avataṃsaka Sūtra 《華嚴五十要問答》
1870 Huayan Jing Nei Zhang Men Deng Za Kong Mu Zhang 《華嚴經內章門等雜孔目章》
1871 Huayan Jing Zhi Gui 《華嚴經旨歸》
1872 Huayan Ce Lin 《華嚴策林》
1873 Questions and Answers on the Avataṃsaka Sūtra 《華嚴經問答》
1874 Huayan Jing Ming Fa Pin Nei Li San Bao Zhang 《華嚴經明法品內立三寶章》
1875 Huayan Jing Yi Hai Bai Men 《華嚴經義海百門》
1876 Xiu Huayan Ao Zhi Wang Jin Hai Yuan Guan 《修華嚴奧旨妄盡還源觀》
1877 Huayan You Xin Fajie Ji 《華嚴遊心法界記》
1878 Huayan Fa Pu Ti Xin Zhang 《華嚴發菩提心章》
1879a Huayan Jing Guan Mai Yi Ji 《華嚴經關脈義記》
1879b Huayan Guan Mai Yi Ji 《華嚴關脈義記》
1879b Huayan Guan Mai Yi Ji 《華嚴關脈義記》
1879b Huayan Guan Mai Yi Ji 《華嚴關脈義記》
1880 Jin Shizi Zhang Yun Jian Lei Jie 《金師子章雲間類解》
1881 Notes on the Avataṃsaka Sūtra Golden Lion Seal 《華嚴經金師子章註》
1882 San Sheng Yuan Rong Guan Men 《三聖圓融觀門》
1883 Huayan Fajie Xuan Jing 《華嚴法界玄鏡》
1884 Zhu Huayan Fajie Guan Men 《註華嚴法界觀門》
1885 Zhu Huayan Jing Ti Fajie Guan Men Song 《註華嚴經題法界觀門頌》
1886 Discussion on Original Nature 《原人論》
1887A Huayan Yi Cheng Fajie Tu 《華嚴一乘法界圖》
1887B Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》
1888 Jie Mi Xian Zhi Cheng Bei Shi Ming Lun 《解迷顯智成悲十明論》
1889 Ocean Reflection Samādi Treatise 《海印三昧論》
1890 Huayan Yi Cheng Cheng Fo Miao Yi 《華嚴一乘成佛妙義》
1891 Wenshu Zhinan Tu Zan 《文殊指南圖讚》
1892 Guanzhong Chuangli Jie Tan Tu Jing 《關中創立戒壇圖經》
1893 Jing Xin Jie Guan Fa 《淨心戒觀法》
1894 Shi Men Zhang Fu Yi 《釋門章服儀》
1895 Liang Chu Qing Zhong Yi 《量處輕重儀》
1896 Shi Men Guijing Yi 《釋門歸敬儀》
1897 Jiao Jie Xin Xue Biqiu Xing Hu Lu Yi 《教誡新學比丘行護律儀》
1898 Lu Xiang Gan Tong Chuan 《律相感通傳》
1899 Zhong Tianzhu Shewei Guo Zhihuan Si Tu Jing 《中天竺舍衛國祇洹寺圖經》
1900 Fo Zhi Biqiu Liu Wu Tu 《佛制比丘六物圖》
1901 Hu Ming Fang Sheng Gui Yi Fa 《護命放生軌儀法》
1902 Shouyong San Shui Yao Xing Fa 《受用三水要行法》
1903 Shuo Zui Yao Xing Fa 《說罪要行法》
1904 Genben Shuo Yiqie You Bu Chujia Shou Jin Yuan Jiemo Yi Fan 《根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範》
1905 Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Xi Xue Lue Fa 《根本說一切有部苾芻習學略法》
1906 School Requirements for Bodhisattva Precepts 《菩薩戒本宗要》
1907 Records for Special Requirements for Bodhisattva Precepts 《菩薩戒本持犯要記》
1908 Mahāyāna Six Sense Organs Repentance 《大乘六情懺悔》
1909 Repentance Rituals of Compassion Altar (Cibei Daochang Chanfa) 《慈悲道場懺法》
1910 Cibei Shui Chanfa 《慈悲水懺法》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes