Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 能顯中邊慧日論

Composed by Hui Zhao

Colophon

第 45 冊 No. 1863 能顯中邊慧日論 唐 慧沼撰 共 4 卷
Volume 45, No. 1863, Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun, Composed by Hui Zhao in the Tang in 4 scrolls

Notes

English translations: None

Primary Source

Hui Zhao, 《能顯中邊慧日論》 'Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 45, No. 1863, Accessed 2016-10-24, http://tripitaka.cbeta.org/T45n1863.

Collection vocabulary analysis