1. noun servant girl
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '婢')
 2. noun your servant
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '婢')

Contained in

 • 奴婢 slave servant ; slave; servant; dāsa ; female and male slaves; dāsī-dāsa

Also contained in

灶下婢婢妾织当访婢耕当问奴,织当访婢佣婢婢女奴颜婢膝

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 根本說一切有部毘奈耶藥事 — count: 31
 • Scroll 23 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 29
 • Scroll 50 Ekottarāgama 增壹阿含經 — count: 27 , has English translation , has parallel version
 • Scroll 1 Western Dhāraṇī Matrix Vajra Amṛitakuṇḍali Ritual (Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu Amiliduojunzhali Fa) 西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 — count: 20
 • Scroll 79 Fa Yuan Zhu Lin 法苑珠林 — count: 18
 • Scroll 85 Fa Yuan Zhu Lin 法苑珠林 — count: 17
 • Scroll 15 Zhu Jing Yao Ji 諸經要集 — count: 17
 • Scroll 50 Madhyamāgama 中阿含經 — count: 16 , has English translation , has parallel version
 • Scroll 45 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 15
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 孔雀王呪經 — count: 14

Collocations

 • 婢使 (婢使) 婢使 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 14 — count: 23
 • 黑婢 (黑婢) 彼黑婢作是念 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 50 — count: 15
 • 婢妇 (婢婦) 四者婢婦 — Sujata Sutra 佛說玉耶女經, Scroll 1 — count: 10
 • 婢言 (婢言) 時婢言 — Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 賴吒和羅經, Scroll 1 — count: 8
 • 婢报 (婢報) 其婢報曰 — Ekottarāgama 增壹阿含經, Scroll 50 — count: 7
 • 遣婢 (遣婢) 汝遣婢來斯可驗矣 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 菩薩本生鬘論, Scroll 4 — count: 6
 • 婢子 (婢子) 現取婢子為後 — Ambaṭṭhasutta 佛開解梵志阿颰經, Scroll 1 — count: 6
 • 时婢 (時婢) 時婢言 — Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 賴吒和羅經, Scroll 1 — count: 6
 • 一婢 (一婢) 自有一婢 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 38 — count: 5
 • 婢生 (婢生) 摩呵男家中婢生一女 — Ekottarāgama 增壹阿含經, Scroll 26 — count: 5