niè

 1. niè noun a sprout
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Botany
 2. niè noun yeast; leaven for making liquors
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '櫱')

Contained in

Also contained in

分蘖蘖枝

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Attainment Liturgy (Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會 — count: 57
 • Scroll 1 Vairocana Sutra Ritual Manual (Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui) 大毘盧遮那經廣大儀軌 — count: 43
 • Scroll 1 Vairocana Sutra Lotus Matrix, Bodhi Banner Mantra Collection and Attainment Yoga (Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia) 大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽 — count: 35
 • Scroll 1 Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Attainment Ritual Manual (Da Pi Lushena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui) 大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌 — count: 33
 • Scroll 2 Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Liturgy (She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會 — count: 33
 • Scroll 2 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 — count: 31
 • Scroll 1 Mahavairocana Buddha Chanting Summary (Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing) 大毘盧遮那佛說要略念誦經 — count: 25
 • Scroll 1 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 — count: 23
 • Scroll 1 Dari Jing Chi Song Cidi Yi Gui (Vairocana Sutra Chanting and Ritual Manual) 大日經持誦次第儀軌 — count: 21
 • Scroll 2 Trisamaya Secret Recollection and Recitation Methods of the Worthy Immovable Wrathful King Envoy (Di Li Sanmei Ye Budong Zun Shengzhe Niansong Mimi Fa) 底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法 — count: 21

Collocations

 • 蘖多 (蘖多) 蘖多 — Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Vairocana Sutra) 大毘盧遮那成佛神變加持經, Scroll 2 — count: 179
 • 蘖帝 (蘖帝) 蘖帝弊 — Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Vairocana Sutra) 大毘盧遮那成佛神變加持經, Scroll 2 — count: 70
 • 蘖底 (蘖底) 蘖底 — Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Vairocana Sutra) 大毘盧遮那成佛神變加持經, Scroll 2 — count: 27
 • 弩蘖 (弩蘖) 捨耶弩蘖多 — Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Vairocana Sutra) 大毘盧遮那成佛神變加持經, Scroll 2 — count: 21
 • 嗢蘖 (嗢蘖) 薩婆覩嗢蘖 — Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Vairocana Sutra) 大毘盧遮那成佛神變加持經, Scroll 2 — count: 21
 • 蘖路 (蘖路) 櫱路荼 — Sutra on the Adornments of the Merit of the Buddha Land of the Great Sage Mañjuśrī / Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing 大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經, Scroll 1 — count: 14
 • 蘖哆 (蘖哆) 蘖哆喃 — Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Vairocana Sutra) 大毘盧遮那成佛神變加持經, Scroll 5 — count: 13
 • 蘖车 (蘖車) 蘖車 — Mahavairocana Buddha Chanting Summary (Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing) 大毘盧遮那佛說要略念誦經, Scroll 1 — count: 10
 • 娜蘖 (娜蘖) 嗢娜蘖帝娑頗 — Vairocana Sutra Ritual Manual (Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui) 大毘盧遮那經廣大儀軌, Scroll 1 — count: 10
 • 讷蘖 (訥蘖) 訥蘖 — Vairocana Sutra Lotus Platform Matrix Assembly Compassion Mandala Liturgy (She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui) 攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會, Scroll 2 — count: 9