Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu Miao Zong Chao 觀無量壽佛經疏妙宗鈔

Narrated by Zhi Li

Colophon

第 37 冊 No. 1751 觀無量壽佛經疏妙宗鈔 宋 知禮述 共 6 卷 Volume 37, No. 1751 Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu Miao Zong Chao Narrated by Zhi Li in the Song in 6 scrolls

Notes

A commentary on the Infinite Life Sūtra English translations: None

Primary Source

Zhi Li, 《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》 'Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu Miao Zong Chao,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 37, No. 1751, Accessed 2016-10-23, http://tripitaka.cbeta.org/T37n1751.

Collection vocabulary analysis