mào

 1. mào adjective thick / lush / dense
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '茂')
 2. mào adjective talented
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '茂')

Contained in

茂盛茂密李重茂古林清茂畅茂茂泥茂林繁茂茂林乡茂亲茂罗三部卢茂陵风和千树茂 雨润百花香

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 20
 • Scroll 9 A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 — count: 13
 • Scroll 1 Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 — count: 12
 • Scroll 6 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 — count: 11
 • Scroll 1 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 — count: 9
 • Scroll 14 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 9
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》 — count: 9
 • Scroll 1 Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 — count: 9
 • Scroll 46 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 — count: 8
 • Scroll 1 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 — count: 8

Collocations

 • 滋茂 (滋茂) 恒常沃壤滋茂 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 2 — count: 38
 • 欝茂 (欝茂) 其樹欝茂 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 22
 • 荣茂 (榮茂) 樹木蓊欝初榮茂 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 3 — count: 18
 • 茂草 (茂草) 不知良田茂草處 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 46 — count: 9
 • 茂师 (茂師) 尊者茂師羅 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 14 — count: 9
 • 尊者茂 (尊者茂) 尊者茂師羅 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 14 — count: 9
 • 良田茂 (良田茂) 不知良田茂草處 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 46 — count: 8
 • 丰茂 (豐茂) 花果豐茂 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 8
 • 谷茂 (谷茂) 穀茂豐熟人民繁稠 — Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》, Scroll 1 — count: 8
 • 茂丰 (茂豐) 穀茂豐熟人民繁稠 — Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》, Scroll 1 — count: 8