NTI Reader
NTI Reader

训诲 (訓誨) xùnhuì

xùnhuì verb to instruct
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
Notes: (Guoyu '訓誨')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 6 11
Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 10
Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 4 9
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 6
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 8 6
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 5
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 1 4
Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 3 4
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 4
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 2 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
训诲众生 訓誨眾生 功德無量欲訓誨眾生 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 24
欲训诲 欲訓誨 功德無量欲訓誨眾生 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 5
训诲教 訓誨教 然莫訓誨教呵弟子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 5
宣训诲 宣訓誨 從其無限而宣訓誨 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 4
训诲群 訓誨群 訓誨群黎悉得至道 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 4 3
如来训诲 如來訓誨 慕求如來訓誨之義 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 3
训诲使 訓誨使 於彼眾生類訓誨使行忍度諸瞋恚 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 3
训诲教化 訓誨教化 訓誨教化 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 3
训诲弟子 訓誨弟子 以何法教訓誨弟子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 3
梵志训诲 梵志訓誨 梵志訓誨弟子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 2