1. noun public office
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '衙')
 2. noun official residence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '衙')

Also contained in

衙门衙署衙内正衙衙役

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 — count: 8
 • Scroll 20 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 — count: 3
 • Scroll 6 Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 — count: 3
 • Scroll 1 You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 — count: 3
 • Scroll 8 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 2
 • Scroll 9 The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 — count: 2
 • Scroll 29 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 — count: 2
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 2
 • Scroll 5 Lushan Ji 《廬山記》 — count: 2
 • Scroll 9 Shen Seng Chuan 《神僧傳》 — count: 2

Collocations

 • 押衙 (押衙) 專知官右神策軍散兵馬使衙前馬軍正將兼押衙特進行鄧州司法參軍南珍貢右神策軍護軍中尉兼右街功德使元從興元元從雲麾將軍右監門衛大將軍知內侍省事上柱國交城縣開國男食邑三百戶臣霍仙鳴 — Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 40 — count: 14
 • 衙推 (衙推) 某牒衙推 — Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》, Scroll 22 — count: 6
 • 护衙 (護衙) 既到葉護衙所 — Da Tang Gu San Zang Xuan Zang Fashi Xing Zhuang 《大唐故三藏玄奘法師行狀》, Scroll 1 — count: 6
 • 使衙 (使衙) 專知官右神策軍散兵馬使衙前馬軍正將兼押衙特進行鄧州司法參軍南珍貢右神策軍護軍中尉兼右街功德使元從興元元從雲麾將軍右監門衛大將軍知內侍省事上柱國交城縣開國男食邑三百戶臣霍仙鳴 — Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 40 — count: 5
 • 衙府 (衙府) 司謂衙府 — Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》, Scroll 1 — count: 5
 • 衙前 (衙前) 專知官右神策軍散兵馬使衙前馬軍正將兼押衙特進行鄧州司法參軍南珍貢右神策軍護軍中尉兼右街功德使元從興元元從雲麾將軍右監門衛大將軍知內侍省事上柱國交城縣開國男食邑三百戶臣霍仙鳴 — Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 40 — count: 5
 • 投衙 (投衙) 何故自把髻投衙 — Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》, Scroll 7 — count: 5
 • 在衙 (在衙) 迎請在衙供養 — Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》, Scroll 15 — count: 3
 • 衙勳 (衙勳) 奉為判府尚書諸衙勳貴 — Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》, Scroll 1 — count: 3
 • 大衙 (大衙) 即於大衙日 — Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》, Scroll 1 — count: 3