NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

万岁 (萬歲) wànsuì

wànsuì phrase to live long
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Contained in

友谊万岁

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 50
Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》 Scroll 1 27
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 30 25
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 21
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 20
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 18
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 14
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 13
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 1 13
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
八万岁 八萬歲 人壽八萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 164
二万岁 二萬歲 人壽二萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 120
万岁时 萬歲時 一萬歲時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 97
四万岁 四萬歲 人壽四萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 68
七万岁 七萬歲 人壽七萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 46
六万岁 六萬歲 人壽六萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 42
万岁中 萬歲中 地主國王七萬歲中 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 40
一万岁 一萬歲 壽一萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 28
寿万岁 壽萬歲 其後復減壽萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 18
九万岁 九萬歲 其佛在世時人壽九萬歲 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 12

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
萬歲 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
萬歲 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
餓鬼萬歲 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
世間人萬歲 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
萬歲 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 5
萬歲 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
在世萬歲 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 5
十五七千六十萬歲 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
萬歲 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
萬歲無數劫 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
未來久遠有人萬歲 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 12
萬歲 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 20
眾生萬歲 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
無數無數萬歲 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 2
歡喜萬歲 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
萬歲 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 3
萬歲 Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 1
人間九百萬歲 Scroll 1 in Zhai Jing 《齋經》 6
萬歲 Scroll 34 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
人民萬歲 Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
地主國王萬歲 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4
萬歲 Scroll 18 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
日夜萬歲 Scroll 43 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
萬歲 Scroll 44 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 5
如來萬歲 Scroll 45 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 5