NTI Reader
NTI Reader

万岁 (萬歲) wànsuì

wànsuì phrase to live long
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活

Contained in

友谊万岁

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 50
Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》 Scroll 1 27
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 30 25
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 21
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 20
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 18
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 14
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 13
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 1 13
Fo Shuo Shiba Nili Jing 《佛說十八泥犁經》 Scroll 1 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
八万岁 八萬歲 人壽八萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 169
二万岁 二萬歲 人壽二萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 120
万岁时 萬歲時 一萬歲時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 98
四万岁 四萬歲 人壽四萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 68
七万岁 七萬歲 人壽七萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 46
六万岁 六萬歲 人壽六萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 42
万岁中 萬歲中 地主國王七萬歲中 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 40
一万岁 一萬歲 壽一萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 28
寿万岁 壽萬歲 其後復減壽萬歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 18
六百万岁 六百萬歲 當人間三千六百萬歲 Zhai Jing 《齋經》 Scroll 1 12