NTI Reader
NTI Reader

温和 (溫和) wēnhé

wēnhé adjective moderate
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较

Contained in

气候温和

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 7
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 5 7
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 17 3
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Mou Li Mantuoluo Zhou Jing) 《牟梨曼陀羅呪經》 Scroll 1 2
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 2
Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen 《龍舒增廣淨土文》 Scroll 9 2
Suhṛllekha (Long Shu Pusa Wei Chan Tuo Jia Wang Shuofa Yao Ji) 《龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈》 Scroll 1 1
Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 《佛說因緣僧護經》 Scroll 1 1
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 2 1
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
性温和 性溫和 其性溫和易可同處 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 17 7
耐温和 耐溫和 居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 5
寒温和 寒溫和 寒溫和適 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 3
温和堪 溫和堪 此賢者忍辱溫和堪耐 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 2
温和适 溫和適 寒溫和適 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 2
作温和 作溫和 示作溫和 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 2
温和乐修 溫和樂修 其性溫和樂修善法 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 41 2
温和乡 溫和鄉 性善溫和鄉 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 7 2
温和精进 溫和精進 修羅陀在胎令母性溫和精進得道四 Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 17 2
序温和 序溫和 氣序溫和 The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 3 2