pì bì mǐ

 1. noun a law / a rule
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '辟')
 2. noun to open up / to develop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '辟')
 3. verb to avoid / to flee
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. verb to refute
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. verb to stop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Same as 停止

Contained in

Also contained in

开辟复辟开天辟地精辟辟耶辟邪召辟开辟透辟辟室八辟攘辟警辟开辟者辟室密谈辟谣鞭辟入里大辟辟雍独辟蹊径辟谷另辟蹊径辟雍砚

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 42 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 34
 • Scroll 1 Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 — count: 25
 • Scroll 1 Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 — count: 23
 • Scroll 1 Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 — count: 23
 • Scroll 1 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 — count: 22
 • Scroll 8 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 14
 • Scroll 1 Fo Shuo Guan Ding Jing 《佛說灌頂經》 — count: 10
 • Scroll 2 Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 — count: 9
 • Scroll 1 Fo Shuo Yi Ji Zun Tuoluoni Jing 《佛說一髻尊陀羅尼經》 — count: 8
 • Scroll 3 Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 — count: 8

Collocations

 • 辟宿 (辟宿) 吾曾為辟宿 — Pusa Cong Doshuaitian Jiang Shen Mu Tai Shuo Guang Pu Jing 《菩薩從兜術天降神母胎說廣普經》, Scroll 6 — count: 23
 • 辟天 (辟天) 辟天名為梵天 — Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》, Scroll 1 — count: 20
 • 合辟 (合辟) 九日合辟 — Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》, Scroll 42 — count: 12
 • 成辟 (成辟) 成辟 — Fo Shuo Wushang Yi Jing 《佛說無上依經》, Scroll 1 — count: 10
 • 辟方 (辟方) 珠照辟方十二由延 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 48 — count: 8
 • 结界辟 (結界辟) 結界辟除 — Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》, Scroll 2 — count: 7
 • 辟罗 (辟羅) 名曰辟羅 — Fo Shuo Tianwang Taizi Pi Luo Jing 《佛說天王太子辟羅經》, Scroll 1 — count: 5
 • 声闻辟 (聲聞辟) 離於聲聞辟 — Guang Zan Jing 《光讚經》, Scroll 7 — count: 5
 • 作辟 (作辟) 作辟除鬼魅所著 — Rui Xi Ye Jing 《蕤呬耶經》, Scroll 1 — count: 4
 • 说辟 (說辟) 說辟除難法 — Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》, Scroll 3 — count: 4