NTI Reader
NTI Reader

  1. noun hair rolled up in a bun / topknot
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: Variant: 䯻 (Unihan '髻')
  2. noun usnisa / uṣṇīṣa
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: See 佛頂 (FGDB '佛頂')

Contained in

指髻发髻肉髻螺髻如来顶髻母髻珠喻髻珠顶髻鸯崛髻鸯崛髻经宝髻菩萨会佛说一髻尊陀罗尼经一髻尊陀罗尼经大乘金刚髻珠菩萨修行分一髻文殊师利童子陀罗尼念诵仪轨佛说消除一切灾障宝髻陀罗尼经消除一切灾障宝髻陀罗尼经宝髻经四法忧波提舍肉髻相

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 31
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 19
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 2 18
Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 17
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 118 16
Dasheng Jingang Jizhu Pusa Xiuxing Fen 《大乘金剛髻珠菩薩修行分》 Scroll 1 15
She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 15
Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 15
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 15
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
五髻 五髻 有五髻乾闥婆王子 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 36
髻乾闼婆 髻乾闥婆 有五髻乾闥婆王子 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 24
髻中 髻中 以髻中明珠冠其子首 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 21
宝髻 寶髻 明寶髻菩薩 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 19
萦髻 縈髻 有縈髻羅豆婆遮婆羅門 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 15
髻发 髻髮 或截髻髮 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 14
头髻 頭髻 難提波羅陶師捉優多羅童子頭髻 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 14
髻主 髻主 妙華旋髻主地神 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 10
髻明珠 髻明珠 如髻明珠 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 7 9
解髻 解髻 即自解髻取摩尼寶以付車匿 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 9