1. noun tribes from northern china
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '狄')
 2. proper noun Di
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '狄')

Contained in

夷狄狄奥多狄葆贤狄更斯北狄

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 15
 • Scroll 1 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Jingang Mimi Shan Men Tuoluoni Zhou Jing) 《金剛祕密善門陀羅尼呪經》 — count: 8
 • Scroll 59 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 6
 • Scroll 7 Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 — count: 6
 • Scroll 10 Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 — count: 5
 • Scroll 5 Beishan Record 《北山錄》 — count: 5
 • Scroll 21 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 — count: 5
 • Scroll 6 Bian Zheng Lun 《辯正論》 — count: 4
 • Scroll 46 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4
 • Scroll 13 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 4

Collocations

 • 戎狄 (戎狄) 戎狄是膺荊舒是懲 — A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》, Scroll 41 — count: 29
 • 多狄 (多狄) 多狄他 — Aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī / Emituo Gu Yinsheng Wang Tuoluoni Jing 《阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經》, Scroll 1 — count: 8
 • 狄人 (狄人) 狄人侵之 — Ren Wang Hu Guo Boreboluomi Jing Shu Shen Bao Ji 《仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記》, Scroll 3 — count: 7
 • 狄鞮 (狄鞮) 方曰狄鞮 — Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》, Scroll 1 — count: 7
 • 狄氏 (狄氏) 蔡州人姓狄氏 — Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》, Scroll 4 — count: 5
 • 狄反 (狄反) 都狄反下謨各反謂無人無相也適猶敵也言敵匹也莫猶慕也言慕欲 — The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》, Scroll 9 — count: 5
 • 简狄 (簡狄) 母簡狄 — Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》, Scroll 2 — count: 4
 • 音狄 (音狄) 上將線反考聲云竹名也似篠音狄而小大葉可以為矢音始因名矢為箭說文箭矢也從竹前聲也下枯活 — The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》, Scroll 6 — count: 3
 • 狄仁 (狄仁) 宰相狄仁傑上疏諫曰 — Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》, Scroll 12 — count: 3
 • 八狄 (八狄) 七戎六蠻九夷八狄 — Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》, Scroll 5 — count: 3