NTI Reader
NTI Reader

哥伦比亚比索 (哥倫比亞比索) Gēlúnbǐyà bǐsuǒ

Gēlúnbǐyà bǐsuǒ noun Colombian peso
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Colombia 哥伦比亚 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Colombia (WIKI 'ISO_4217')