NTI Reader
NTI Reader

zhà

  1. zhà verb shout / roar / bellow
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '吒')
  2. zhà verb to scold
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '吒')

Contained in

僧伽吒经多罗吒天秣罗矩吒国阿吒吒漕矩吒国布吒娑楼经布吒婆楼经赖吒和罗经波吒厘子波吒罗波吒唎補怛罗曼吒罗文殊菩萨献佛陀罗尼名乌苏吒西方陀罗尼藏中金刚族阿蜜哩多军吒利法阿吒婆拘鬼神大将上佛陀罗尼神呪经阿吒婆𤘽鬼神大将上佛陀罗尼经阿吒薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行仪轨阿吒薄𤘽付嘱呪金俱吒摩咥里制吒阿迦尼吒阿迦尼师吒阿迦腻吒婆浮陀伽吒那阿吒吒地狱赖吒赖吒和罗赖吒惒罗赖吒罗罗吒波罗赖吒拔檀发吒婆私吒婆吒叱吒阿梨吒经阿黎吒经阿梨吒提头赖吒提多罗吒羯吒布怛那鬼迦吒富单那鬼迦吒布单那鬼青少年哪吒波吒厘波吒厘子城波吒利弗波吒梨耶波吒厘树婆吒罗树木吒

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
吒奢 吒奢 名曰居吒奢摩離 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 32
芦吒 蘆吒 往至鍮蘆吒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 32
居吒 居吒 名曰居吒奢摩離 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 32
悉吒 悉吒 一名婆悉吒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 30
吒婆 吒婆 佛說長阿含第三分布吒婆樓經第九 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 13
四吒 四吒 有婆四吒婆羅門尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 12
瑟吒 瑟吒 悉里瑟吒 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 12
伽吒 伽吒 有伽吒及優波伽吒鬼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 11
吒优婆夷 吒優婆夷 彼婆四吒優婆夷於後時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 9
布吒 布吒 今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀看 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 9