NTI Reader
NTI Reader

zhà

  1. zhà verb shout / roar / bellow
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '吒')
  2. zhà verb to scold
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '吒')

Contained in

僧伽吒经多罗吒天秣罗矩吒国阿吒吒漕矩吒国布吒娑楼经布吒婆楼经赖吒和罗经波吒厘子波吒罗波吒唎補怛罗曼吒罗文殊菩萨献佛陀罗尼名乌苏吒西方陀罗尼藏中金刚族阿蜜哩多军吒利法阿吒婆拘鬼神大将上佛陀罗尼神呪经阿吒婆𤘽鬼神大将上佛陀罗尼经阿吒薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行仪轨阿吒薄𤘽付嘱呪金俱吒摩咥里制吒阿迦尼吒阿迦尼师吒阿迦腻吒婆浮陀伽吒那阿吒吒地狱赖吒赖吒和罗赖吒惒罗赖吒罗罗吒波罗赖吒拔檀发吒婆私吒婆吒叱吒阿梨吒经阿黎吒经阿梨吒提头赖吒提多罗吒羯吒布怛那鬼迦吒富单那鬼迦吒布单那鬼青少年哪吒波吒厘波吒厘子城波吒利弗波吒梨耶波吒厘树婆吒罗树木吒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 129
Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī (Da Jingang Miao Gao Shan Louge Tuoluoni) 《大金剛妙高山樓閣陀羅尼》 Scroll 1 94
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 50 93
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 1 75
Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 Scroll 1 71
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 69
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 3 67
Fo Shuo Huanhua Wang Da Yujia Jiao Shi Fennu Ming Wang Da Ming Guan Xiang Yi Gui Jing 《佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經》 Scroll 1 64
Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》 Scroll 1 64
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 7 64

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
居吒 居吒 名曰居吒奢摩離 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 32
芦吒 蘆吒 往至鍮蘆吒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 32
吒奢 吒奢 名曰居吒奢摩離 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 32
悉吒 悉吒 一名婆悉吒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 30
瑟吒 瑟吒 悉里瑟吒 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 12
四吒 四吒 有婆四吒婆羅門尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 12
吒婆 吒婆 佛說長阿含第三分布吒婆樓經第九 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 11
伽吒 伽吒 有伽吒及優波伽吒鬼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 11
布吒 布吒 今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀看 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 9
吒林 吒林 至鍮蘆吒林入彼林中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 9