NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhà

  1. zhà verb shout / roar / bellow
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '吒')
  2. zhà verb to scold
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '吒')

Contained in

僧伽吒经多罗吒天秣罗矩吒国阿吒吒漕矩吒国布吒娑楼经布吒婆楼经赖吒和罗经波吒厘子波吒罗波吒唎補怛罗曼吒罗文殊菩萨献佛陀罗尼名乌苏吒西方陀罗尼藏中金刚族阿蜜哩多军吒利法阿吒婆拘鬼神大将上佛陀罗尼神呪经阿吒婆𤘽鬼神大将上佛陀罗尼经阿吒薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行仪轨阿吒薄𤘽付嘱呪金俱吒摩咥里制吒阿迦尼吒阿迦尼师吒阿迦腻吒婆浮陀伽吒那阿吒吒地狱赖吒赖吒和罗赖吒惒罗赖吒罗罗吒波罗赖吒拔檀发吒婆私吒婆吒叱吒阿梨吒经阿黎吒经阿梨吒提头赖吒提多罗吒羯吒布怛那鬼迦吒富单那鬼迦吒布单那鬼青少年哪吒波吒厘波吒厘子城波吒利弗波吒梨耶波吒厘树婆吒罗树木吒

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 129
Mahāvajrameruśikharakūṭāgāradhāraṇī (Da Jingang Miao Gao Shan Louge Tuoluoni) 《大金剛妙高山樓閣陀羅尼》 Scroll 1 94
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 50 93
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 1 75
Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 Scroll 1 71
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 69
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 3 67
Fo Shuo Huanhua Wang Da Yujia Jiao Shi Fennu Ming Wang Da Ming Guan Xiang Yi Gui Jing 《佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經》 Scroll 1 64
Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 《佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經》 Scroll 1 64
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 7 64

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
芦吒 蘆吒 往至鍮蘆吒 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 32
吒奢 吒奢 名曰居吒奢摩離 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 32
居吒 居吒 名曰居吒奢摩離 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 32
悉吒 悉吒 一名婆悉吒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 30
吒婆 吒婆 佛說長阿含第三分布吒婆樓經第九 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 13
四吒 四吒 有婆四吒婆羅門尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 12
瑟吒 瑟吒 悉里瑟吒 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 12
伽吒 伽吒 有伽吒及優波伽吒鬼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 11
吒优婆夷 吒優婆夷 彼婆四吒優婆夷於後時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 9
布吒 布吒 今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀看 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 29
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
婆婆 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
佛說長阿含第三分布第九 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 9
名曰 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
名曰 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 15
Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 2
梨樹 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
大樹名曰 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
名曰 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 15
大樹 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
梨樹 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 31 in Madhyamāgama 《中阿含經》 32
Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
所謂 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
十四 Scroll 55 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 4
Scroll 1 in Yi Yu Jing (Vammikasutta) 《蟻喻經》 3
Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1