NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

天子 tiānzǐ

  1. tiānzǐ proper noun the rightful Emperor / the Son of Heaven
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. tiānzǐ noun devaputra / the son of a god
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: devaputra (BSCD '天子'; FGDB '天子'; MW 'devaputra')

Contained in

真龙天子挟天子以令诸侯月天子宝吉祥天子阎罗天子净居天子会善德天子会善住意天子会圣善住意天子所问经佛说须真天子经须真天子经商主天子所问经佛为胜光天子说王法经佛说大自在天子因地经大自在天子因地经佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 71 240
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 70 193
Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā (Sheng Shan Zhu Yi Tianzi Suo Wen Jing) 《聖善住意天子所問經》 Scroll 3 163
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 3 136
Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Qing Jing Pi Ni Fangguang Jing) 《清淨毘尼方廣經》 Scroll 1 123
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 118
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 13 117
Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Ji Tiao Yin Suo Wen Jing) 《寂調音所問經》 Scroll 1 115
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 104 106
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 103

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
天子闻 天子聞 彼天子聞佛所說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 51
天子说 天子說 我於爾時聞密行天子說是偈已 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 48
一天子 一天子 於虛空中有一天子 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 44
天子容色 天子容色 有天子容色絕妙 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 35
千天子 千天子 世尊有無數百千天子 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 15
梨天子 梨天子 彼悉鞞梨天子白佛言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 13
天子白佛 天子白佛 手天子白佛言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 11
天子众 天子眾 彼天子眾聞是說已 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 10
告天子 告天子 佛告天子 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 8
四十天子 四十天子 有四十天子來詣尊者大目犍連所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
第二忉利天子思念 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
天子大功 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
釋提桓因左右天子隨從侍衛 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
初生天子火焰 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
四大天子威德具足 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 3
虛空中有天子 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 6
天子 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
天子 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 14
天子 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
密行天子 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
便天子 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 12
天子 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
天子有無在前 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
天子 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 12
天子 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 4
天子 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
天子 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 12
天子 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
天子 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
天子 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
天子如意足 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
天子五欲功德 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
天子正殿 Scroll 43 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
天子下遊 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 6
天子 Scroll 1 in Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 1