1. noun banner; flag
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '旗' n 1; Kroll 2015 '旗' 1; Mathews 1931 '旗', p. 70; Unihan '旗')
 2. noun banner; a Manchu army
  Domain: History 历史 , Subdomain: China
  Notes: Any one of the Manchu 八旗 'eight banners' during the Qing dynasty (Guoyu '旗' 2)
 3. noun banner; Qing administrative district
  Domain: History 历史 , Subdomain: China
  Notes: Any one of the Qing Mongolian districts corresponding to the 八旗 'eight banners' during the Qing dynasty (Guoyu '旗' 3)
 4. proper noun Qi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '旗' 4)
 5. noun banner; flag; dhvaja
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: dhvaja, Japanese: ki (BCSD '旗', p. 593; MW 'dhvaja'; Unihan '旗')

Contained in

Also contained in

旗山镇八旗五星红旗八旗子弟花旗参大旗鲤鱼旗斩将搴旗阿拉善右旗乌审旗假旗行动阿鲁科尔沁旗旗兵正兰旗花旗国旗旌旗蔽天搴旗斩将乌拉特中旗旗人拔旗库伦旗科右前旗艾旗招福乌拉特后旗陈巴尔虎旗拉大旗作虎皮祭旗正镶白旗鄂温克族自治旗扎鲁特旗搴旗斩馘额济纳旗土默特右旗偃旗息鼓鄂托克旗旗舰旗帜鲜明镶黄旗号旗苏尼特左旗扎赉特旗克什克腾旗降旗半旗大张旗鼓旗山西乌珠穆沁旗巴林左旗额尔古纳左旗

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Acalanatha Ritual for the Peace of the Home and State (Sheng Wu Dong Zun An Zhen Jia Guo Deng Fa) 聖無動尊安鎮家國等法 — count: 29
 • Scroll 2 Daoxing Bore Jing 道行般若經 — count: 17 , has English translation , has parallel version
 • Scroll 9 Commentary on the Vairocana Sutra 大毘盧遮那成佛經疏 — count: 11
 • Scroll 4 Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 根本說一切有部尼陀那目得迦 — count: 9
 • Scroll 11 Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 根本薩婆多部律攝 — count: 9
 • Scroll 1 Da Piluzhena Jing Gongyang Cidi Fa Shu 大毘盧遮那經供養次第法疏 — count: 8
 • Scroll 37 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 根本說一切有部毘奈耶 — count: 6
 • Scroll 5 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶 — count: 6
 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略 — count: 6
 • Scroll 4 Bian Zheng Lun 辯正論 — count: 6

Collocations

 • 旗幡 (旗幡) 旗幡 — Daoxing Bore Jing 道行般若經, Scroll 2 — count: 42
 • 王旗 (王旗) 不動尊摧他敵八方天王旗幡并八方天降怨 — Acalanatha Ritual for the Peace of the Home and State (Sheng Wu Dong Zun An Zhen Jia Guo Deng Fa) 聖無動尊安鎮家國等法, Scroll 1 — count: 14
 • 幢旗 (幢旗) 以手中幢旗擲於虛空 — Diamond Pinnacle Yoga Teachers Sutra (Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing) 金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經, Scroll 1 — count: 9
 • 旗上 (旗上) 安置於旗上 — Manjusri Dharma Treasure Secret Dharani Sutra (Fo Shuo Wenshushili Fabao Cang Tuoluoni Jing) 佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經, Scroll 1 — count: 9
 • 幡旗 (幡旗) 幡旗麾纛 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 佛本行集經, Scroll 28 — count: 8
 • 执旗 (執旗) 手執旗幡金剛杵金剛鎚 — Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經, Scroll 1 — count: 6
 • 兵旗 (兵旗) 整兵旗伐不臣國 — Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 根本說一切有部毘奈耶, Scroll 12 — count: 5
 • 种旗 (種旗) 復許五種旗 — Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 根本說一切有部尼陀那目得迦, Scroll 5 — count: 4
 • 金翅鸟旗 (金翅鳥旗) 金翅鳥旗 — Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 根本說一切有部毘奈耶, Scroll 37 — count: 4
 • 旗妇 (旗婦) 王旗婦者 — Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 根本說一切有部毘奈耶, Scroll 12 — count: 4