NTI Reader
NTI Reader

随意 (隨意) suíyì

suíyì adverb as one wishes
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
Notes: (CC-CEDICT '隨意')

Contained in

根本说一切有部毘奈耶随意事

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Suiyi Shi) 《根本說一切有部毘奈耶隨意事》 Scroll 1 163
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 4 63
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 7 49
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 327 19
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 10 16
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 20 14
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 14
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 9 14
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 9 13
Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 4 13