NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

noun a corner
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态

Contained in

海隅

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 23
Fo Shuo Dasheng Guan Xiang Man Na Luo Jing Zhu E Qu Jing 《佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經》 Scroll 2 19
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 18
Fa Hua Mantuluo Weiyi Xingse Fa Jing 《法華曼荼羅威儀形色法經》 Scroll 1 17
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 1 17
Dale Jingang Bu Kong Zhenshi Sanmei Ye Jing Boreboluomiduo Li Qu Shi 《大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋》 Scroll 2 16
Xiu Yaoshi Yi Gui Bu Tan Fa 《修藥師儀軌布壇法》 Scroll 1 13
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 4 13
Śrīsarvabhūtaḍāmaratantrasūtra (Fo Shuo Jingang Shou Pusa Xiangfu Yiqie Bu Duo Da Jiao Wang Jing) 《佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經》 Scroll 1 12
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
四隅 四隅 四隅 Fo Shuo Lu Mu Jing 《佛說鹿母經》 Scroll 1 122
方隅 方隅 譬如大菩提場及菩提樹周匝方隅 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 3 24
隅画 隅畫 東南隅畫大蓮持世天 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 21
隅安 隅安 四隅安四尊 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 1 21
东北隅 東北隅 東北隅畫大蓮風天 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 18
西北隅 西北隅 西北隅畫大蓮日天 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 17
东南隅 東南隅 向東南隅詣其寶所 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 17
西南隅 西南隅 西南隅畫大蓮水天 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 16
八隅 八隅 放身中光遍照八隅 Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 2 12
隅上下 隅上下 南西北方四隅上下十方佛國 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 11

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
東南 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
Scroll 1 in Fo Shuo Lu Mu Jing 《佛說鹿母經》 1
南西北方上下十方佛 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
從此 Scroll 59 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
Scroll 2 in Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 1
Scroll 2 in Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 1
如是四方亦復如是 Scroll 2 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
南方西方北方上下如是 Scroll 1 in Guang Zan Jing 《光讚經》 1
南方西方北方上下不可 Scroll 8 in Guang Zan Jing 《光讚經》 1
譬如大菩提菩提樹周匝 Scroll 3 in Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 1
不行所行 Scroll 1 in Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 《佛說濡首菩薩無上清淨分衛經》 1
四方 Scroll 1 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 5
四方 Scroll 2 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 18
Scroll 3 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 23
Scroll 4 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 4
Scroll 5 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 4
Scroll 4 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
四方上下 Scroll 5 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
東西南北上下 Scroll 6 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
三維 Scroll 3 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
莊嚴 Scroll 4 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
Scroll 53 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
三維 Scroll 7 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
真珠 Scroll 8 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 4