NTI Reader
NTI Reader

verb to take / to catch / to fight / to draw / to connect
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

婆啰贺磨拏婆罗欱末拏阿兰拏须大拏须大拏太子须达拏须提梨拏苏达拏须大拏经太子须大拏经一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经佛说大乘观想曼拏罗净诸恶趣经大乘观想曼拏罗净诸恶趣经大妙金刚大甘露军拏利焰鬘炽盛佛顶经曼拏攞满拏罗广大莲华庄严曼拏罗灭一切罪陀罗尼经佛说普贤曼拏罗经普贤曼拏罗经佛说大乘八大曼拏罗经大乘八大曼拏罗经佛说宝藏神大明曼拏罗仪轨经宝藏神大明曼拏罗仪轨经佛说最上秘密那拏天经最上秘密那拏天经罗嚩拏说救疗小儿疾病经大寒林圣难拏陀罗尼经窭拏末底叉拏室罗摩拏洛迦室罗那拏补剌拏迦叶波布剌拏迦叶波脯剌拏讫哩史拏博乞史阿罗拏迦罗摩室罗末拏舍啰摩拏㗌摩那拏嚩利沙键拏屈浪拏国屈浪拏伊烂拏钵伐多国伊烂拏钵伐多伊兰拏钵伐多国伊烂拏国羯罗拏苏伐剌那国羯罗拏苏伐剌那达弥拏国钵利婆剌拏式叉摩拏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 179
Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 Scroll 1 96
Fanyu Za Ming 《梵語雜名》 Scroll 1 96
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 87
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 3 75
Tang Fan Liang Yu Shuang Dui Ji 《唐梵兩語雙對集》 Scroll 1 74
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 70
Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 《佛說最上祕密那拏天經》 Scroll 3 69
Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 3 67
Yiqie Rulai Da Mimi Wang Wei Ceng You Zuishang Weimiao Da Man Na Luo Jing 《一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經》 Scroll 1 67

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
拏罗 拏羅 彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 216
曼拏 曼拏 彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 212
拏嚩 拏嚩 阿嚕拏嚩帝 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 26
摩拏 摩拏 告摩拏嚩迦曰 Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 Scroll 1 24
奔拏 奔拏 奔拏國 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 18
欠拏 欠拏 名欠拏底寫 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 16
拏利 拏利 奔拏利迦華 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 15
噜拏 嚕拏 父名阿嚕拏王 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 15
拏吉 拏吉 若結金剛拏吉儞印持誦 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 1 11
拏太子 拏太子 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 11