NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

摩喉罗伽 (摩睺羅伽) móhóuluójiā

móhóuluójiā noun mohoraja
Domain: Religion 宗教
Notes: A mythical being in Hindu and Buddhist mythology

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 3 12
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 11
Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 11
Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 2 9
Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 1 9
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 50 8
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 39 7
Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 3 6
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 31 6
Uṣṇīṣacakravartitantra (Yizi Qite Fo Ding Jing) 《一字奇特佛頂經》 Scroll 1 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
摩喉罗伽王 摩睺羅伽王 復有九萬八千摩睺羅伽王 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 114
摩喉罗伽等 摩睺羅伽等 摩睺羅伽等 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 84
紧那罗摩喉罗伽 緊那羅摩睺羅伽 至波羅帝毘遮利遮羅遮羅提婆那伽夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎毘奢遮悉犍陀 Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 1 44
摩喉罗伽人非人 摩睺羅伽人非人 摩睺羅伽人非人等所有樂具 Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 1 20
摩喉罗伽众 摩睺羅伽眾 摩睺羅伽眾 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 3 13
摩喉罗伽女 摩睺羅伽女 摩睺羅伽女 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 10
摩喉罗伽及 摩睺羅伽及 摩睺羅伽及諸天女 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 9
摩喉罗伽身 摩睺羅伽身 應見摩睺羅伽身而受化者 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 10 7
摩喉罗伽摩喉罗伽 摩睺羅伽摩睺羅伽 諸摩睺羅伽摩睺羅伽王 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 1 6
摩喉罗伽人 摩睺羅伽人 乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非 Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
摩睺羅伽 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
摩睺羅伽 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
摩睺羅伽 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
摩睺羅伽 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
摩睺羅伽 Scroll 3 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 3
摩睺羅伽 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
摩睺羅伽 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
摩睺羅伽 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
摩睺羅伽 Scroll 1 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
摩睺羅伽 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
摩睺羅伽 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
摩睺羅伽 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
摩睺羅伽 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
摩睺羅伽 Scroll 4 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
摩睺羅伽 Scroll 6 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 3
摩睺羅伽 Scroll 7 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
摩睺羅伽 Scroll 8 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
摩睺羅伽 Scroll 3 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
摩睺羅伽 Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
摩睺羅伽 Scroll 6 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
復有八千摩睺羅伽 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 11
摩睺羅伽 Scroll 1 in Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 2
摩睺羅伽 Scroll 1 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
摩睺羅伽 Scroll 2 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
摩睺羅伽 Scroll 5 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2