NTI Reader
NTI Reader

摩喉罗伽 (摩睺羅伽) móhóuluójiā

móhóuluójiā noun mohoraja
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
Notes: A mythical being in Hindu and Buddhist mythology

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 3 12
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 11
Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 11
Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 2 9
Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 1 9
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 50 8
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 39 7
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Du Zhu fo Jingjie Zhi Guang Yan Jing) 《度諸佛境界智光嚴經》 Scroll 1 6
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 31 6
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 55 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
摩喉罗伽王 摩睺羅伽王 復有九萬八千摩睺羅伽王 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 114
摩喉罗伽等 摩睺羅伽等 摩睺羅伽等 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 84
紧那罗摩喉罗伽 緊那羅摩睺羅伽 至波羅帝毘遮利遮羅遮羅提婆那伽夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎毘奢遮悉犍陀 Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 1 42
摩喉罗伽人非人 摩睺羅伽人非人 摩睺羅伽人非人等所有樂具 Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 1 20
摩喉罗伽众 摩睺羅伽眾 摩睺羅伽眾 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 3 13
摩喉罗伽女 摩睺羅伽女 摩睺羅伽女 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 10
摩喉罗伽及 摩睺羅伽及 摩睺羅伽及諸天女 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 9
摩喉罗伽身 摩睺羅伽身 應見摩睺羅伽身而受化者 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 10 7
摩喉罗伽摩喉罗伽 摩睺羅伽摩睺羅伽 諸摩睺羅伽摩睺羅伽王 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 1 6
摩喉罗伽人 摩睺羅伽人 乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非 Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 1 5