NTI Reader
NTI Reader

无忧树 (無憂樹) wúyōushù

wúyōushù noun Saraca asoca / Ashoka tree
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Botany 植物学 , Concept: Tree 植物

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》 Scroll 7 9
Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》 Scroll 2 9
Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》 Scroll 3 5
Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》 Scroll 4 4
Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》 Scroll 1 3
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 3
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 7 3
Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 3 3
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 3
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无忧树枝 無憂樹枝 繫無憂樹枝 Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 Scroll 1 24
无忧树华 無憂樹華 見無憂樹華狼藉在地 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 8
持无忧树 持無憂樹 第二手持無憂樹枝 Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 2 8
用无忧树 用無憂樹 凡息災法當用無憂樹柴 Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 11 8
攀无忧树 攀無憂樹 次摩耶夫人手攀無憂樹 Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 17 6
见无忧树 見無憂樹 見無憂樹華狼藉在地 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 5
云无忧树 雲無憂樹 此云無憂樹也 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 20 5
弓无忧树 弓無憂樹 手持弓無憂樹枝羂索 Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》 Scroll 1 4
及无忧树 及無憂樹 手執羂索及無憂樹 Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》 Scroll 2 4
一无忧树 一無憂樹 見一無憂樹 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 4