NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

ruò rě

 1. ruò verb to seem / to be like / as
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Middle Chinese: nyak; 若 was used as a verb in this sense, as well as other senses, in literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 90; Kroll '若' 1; GHC '若' 5).
 2. ruò conjunction for example
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
 3. ruò conjunction if
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 若 is used as a subordinating conjunction in this sense in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 90, 150; Kroll '若' 2; GHC '若' 9).
 4. ruò pronoun you
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 若 was also used as a singular second person pronoun in Classical Chinese (Pulleyblank 1995, p. 77; Kroll '若' 6; GHC '若' 7).
 5. ruò pronoun this / that
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '若' 4; GHC '若' 8)
 6. ruò conjunction and / or
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '若' 8; GHC '若' 10, 11, 12, 13)
 7. ruò conjunction as for / pertaining to
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '若' 5)
 8. phonetic re
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Used in transliteration of Indian terms, such as 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì 'Prajñāpāramitā' (Kroll '若' rě 1).
 9. noun pomegranite
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Fruit 水果
  Notes: As in 若榴 rěliu (Kroll '若' rě 2)
 10. ruò verb to choose
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 选择 (GHC '若' 1)
 11. ruò verb to agree / to accord with / to conform to
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 若 was used sometimes in this sense in preclassical Chinese. This sense is similar in meaning to 顺从 (Pulleyblank 1995, p. 90; Kroll '若' 2; GHC '若' 2).
 12. ruò adverb thus
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 若 was used sometimes as an adverb in this sense in preclassical Chinese (Pulleyblank 1995, p. 90).
 13. ruò noun pollia
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Herb 香草
  Notes: The name of the herb 杜若 (Kroll '若' 9; GHC '若' 3)
 14. ruò noun Ruo
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Deity 神
  Notes: The name of the sea god (GHC '若' 4)
 15. ruò adverb only then
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 乃 or 才(GHC '若' 14)

Contained in

若干般若波罗蜜多心经般若波罗蜜多般若波罗蜜金刚般若波罗蜜金刚般若波罗蜜经般若大般若经假若倘若自若佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经口若悬河般若寺文殊说般若经摩诃版若波罗蜜经大品般若经般若理论若是若他那塔阿兰若兰若般若佛母阿若憍陈如般若经金刚般若波罗蜜多经般若三藏若羌若羌县在阿兰若处般若空性实相般若观照般若方便般若若非金刚般若波罗蜜经心印疏金刚般若注金刚般若经疏金刚般若疏金刚般若经义疏金刚般若波罗蜜经略疏金刚般若论会释能断金刚般若波罗蜜多经论颂金刚般若波罗蜜经论金刚般若经论金刚般若论金刚般若波罗蜜经注金刚般若波罗蜜经疏阿练若练若阿兰若迦

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 1669

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
影響 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 28
教誡 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 20
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
使世間 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
在家灌頂輪王 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 3
在家灌頂輪王 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 5
布施持戒 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 4
何等 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 3
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 55
說經 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 29
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 35
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 18
滿一劫一劫 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 51
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 21
有所 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 24
汝等 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 13
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 41
諸天 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 4
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 27
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 7
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 26
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 10
如來 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 6
苾芻樂說 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 11