NTI Reader
NTI Reader

ruò rě

 1. ruò verb to seem / to be like / as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Middle Chinese: nyak; 若 was used as a verb in this sense, as well as other senses, in literary Chinese (ABC 'ruò' 若 v; Pulleyblank 1995, p. 90; Kroll '若' 1; GHC '若' 5).
 2. ruò adv seemingly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (ABC 'ruò' 若 adv)
 3. ruò conjunction if
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 若 is used as a subordinating conjunction in this sense in Literary Chinese (ABC 'ruò' 若 conj; Pulleyblank 1995, p. 90, 150; Kroll '若' 2; GHC '若' 9).
 4. ruò pronoun you
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 若 was also used as a singular second person pronoun in Classical Chinese (ABC 'ruò' 若 pronoun; Pulleyblank 1995, p. 77; Kroll '若' 6; GHC '若' 7).
 5. ruò pronoun this / that
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '若' 4; GHC '若' 8)
 6. ruò conjunction and / or
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '若' 8; GHC '若' 10, 11, 12, 13)
 7. ruò conjunction as for / pertaining to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '若' 5)
 8. phonetic re
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Used in transliteration of Indian terms, such as 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì 'Prajñāpāramitā' (Kroll '若' rě 1).
 9. noun pomegranite
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Fruit 水果
  Notes: As in 若榴 rěliu (Kroll '若' rě 2)
 10. ruò verb to choose
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 选择 (GHC '若' 1)
 11. ruò verb to agree / to accord with / to conform to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 若 was used sometimes in this sense in preclassical Chinese. This sense is similar in meaning to 顺从 (Pulleyblank 1995, p. 90; Kroll '若' 2; GHC '若' 2).
 12. ruò adverb thus
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 若 was used sometimes as an adverb in this sense in preclassical Chinese (Pulleyblank 1995, p. 90).
 13. ruò noun pollia
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Herb 香草
  Notes: The name of the herb 杜若 (Kroll '若' 9; GHC '若' 3)
 14. ruò noun Ruo
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Deity 神
  Notes: The name of the sea god (GHC '若' 4)
 15. ruò adverb only then
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 乃 or 才(GHC '若' 14)

Contained in

若干般若波罗蜜多心经般若波罗蜜多般若波罗蜜金刚般若波罗蜜金刚般若波罗蜜经般若大般若经假若倘若自若佛说佛母出生三法藏版若波罗蜜经口若悬河般若寺文殊说般若经摩诃版若波罗蜜经大品般若经般若理论若是若他那塔阿兰若兰若般若佛母阿若憍陈如般若经金刚般若波罗蜜多经般若三藏若羌若羌县在阿兰若处般若空性实相般若观照般若方便般若若非金刚般若波罗蜜经心印疏金刚般若注金刚般若经疏金刚般若疏金刚般若经义疏金刚般若波罗蜜经略疏金刚般若论会释能断金刚般若波罗蜜多经论颂金刚般若波罗蜜经论金刚般若经论金刚般若论金刚般若波罗蜜经注金刚般若波罗蜜经疏阿练若练若阿兰若迦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 1669
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 1198
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 12 1080
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 1030
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 142 916
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 143 884
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 879
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 137 864
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 6 834
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 136 833